مدیریت اطلاعات(کلیات)
1. مطالعه میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی

مهدی رحمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3973.1286

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با سامانه یادگیری الکترونیک ال. ام. اس. دانشگاه شهید بهشتی است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های پیمایشی است. جامعه پژوهش حاضر شامل دانشجویان دوره مجازی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی بود که حداقل با ...  بیشتر

2. بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

مهدی رحمانی؛ مریم انصاری

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 91-107

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2548.1167

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی نیازهای آموزشی دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی بود. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های تحلیلی-پیمایشی بود. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شهر تهران ...  بیشتر

3. سنجش میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مفهوم استناد

مهدی رحمانی؛ محسن زین العابدینی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 125-140

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.708

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مفهوم استناد بود. روش‌: پژوهش به لحاظ هدف کاربردى و از لحاظ گردآوری داده‌ها تحلیلی- پیمایشی بود. برای نیل به اهداف پژوهش، علاوه بر مطالعات نظری و بررسی ادبیات پژوهش، داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته در مورد سنجش میزان آشنایی دانشجویان با مفهوم استناد گردآوری ...  بیشتر