1. بررسی میزان توانایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در شناسایی گونه‌های اطلاعاتی اینترنتی از نظر جنسیت و مقطع تحصیلی

پرنا خلیل‌دزفولی؛ زاهد بیگدلی؛ علی حسین قاسمی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 135-154

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3649.1259

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش، سنجش و مقایسه‌ی میزان توانایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در شناسایی گونه‌های اطلاعاتی اینترنتی است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی است. جامعه‌ی پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. حجم جامعه‌ بیش از 4500 نفر بود که به دلیل بزرگ بودن، با ...  بیشتر

2. تحلیل ویژگی های کتابشناختی و سیر تاریخی نشر مقالات فارسی در زمینه ی خدمات و منابع مرجع

زاهد بیگدلی؛ سعید ملک محمدی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1171.1074

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی سیر تاریخی انتشار مقالات فارسی در زمینه‌ی خدمات و منابع مرجع است.روش: این پژوهش مروری است و به روش کتابخانه‌ای و با استفاده از تحلیل محتوا انجام گرفته است. عبارت‌ها و کلیدواژه‌های مرتبط با خدمات و منابع مرجع در مجلات و پایگاه‌های علمی ایران در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد جست‌وجو قرار گرفت. تعداد ...  بیشتر

3. تحلیلی بر ارتباط برخی نظریه های علوم اجتماعی و انسانی با رفتار اطلاعاتی

زاهد بیگدلی؛ شبنم شاهینی؛ سیده صدیقه طاهرزاده موسویان

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 9-35

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.715

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطۀ برخی نظریه‌های علوم اجتماعی و انسانی با رفتار اطلاعاتی است. روش: این پژوهش توصیفی و از نوع مروری ـ تحلیلی است. در این تحقیق، مقاله‌ها و کتاب‌های مرتبط با موضوع مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نظریه‌های اصلی مرتبط با حوزه رفتار اطلاعاتی بیشتر از دو حوزۀ علوم اجتماعی جامعه‌شناسی و ارتباطات ...  بیشتر