فناوری اطلاعات
1. واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازی

فاطمه پورقربان؛ حسن بهزادی؛ زهرا جعفرزاده کرمانی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 19-44

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3285.1219

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در فضای مجازی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر پیمایشی است که اطلاعات آن از طریق دو پرسشنامه سواد اطلاعاتی و امنیت روانی جمع‌آوری گردید. روایی ابزارهای پژوهش با نظر متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی و روان‌شناسی انجام گرفت و برای ...  بیشتر

2. تعیین میزان تطابق قابلیت‏ های سامانه مدیریت کتابخانه‏ های عمومی کشور (سامان) با مدل ذهنی کتابداران

مرضیه گلابیان مقدم؛ حسن بهزادی؛ ایرج رداد

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 27-48

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1842.1126

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان تطابق قابلیت‌های نرم‏افزار کتابخانه‏ای سامان (سامانه سامان) با مدل ذهنی کتابداران کتابخانه‌های عمومی است. روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اجرا به صورت پیمایشی با رویکرد توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش 220 کتابدار شاغل در نهاد کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی ...  بیشتر