1. مساله مدیریت اطلاعات در عصر پساکرونا: اضلاعی که باید شکل بگیرند

محمد حسن زاده

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 8-20

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.1553

چکیده
  بحران­های پیش‌بینی نشده و مقیاس وسیع، بیشتر از مشکلات روزمره و کم دامنه نیاز به مدیریت اطلاعات دارند. حجم و نوع نیاز به اطلاعات برای رویارویی با حوادث غیرمترقبه بزرگ، ایجاب می­کند که دامنه آنها را در سطح وسیع­تری از یک عامل مانند افراد در نظر بگیریم. بلکه، لازم است که سیر منظمی از فرد تا حاکمیت را مورد توجه قرار داده و تحلیل کنیم. ...  بیشتر

سازماندهی اطلاعات
3. تحلیل جریان اطلاعات از دانشگاه اراک به جامعه (دستگاههای اجرایی)

فاطمه بیات؛ محمد حسن زاده

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 39-63

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2940.1193

چکیده
  هدف از این تحقیق تحلیل جریان اطلاعات از دانشگاه اراک به جامعه (دستگاههای اجرایی) و شناسایی موانع موجود بر سر راه جریان اطلاعات بوده است .در این تحقیق پس از بررسی دقیق ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان موانع موجود بر سر راه جریان اطلاعات در منبع تولید کننده (دانشگاه)، مقصد دریافت کننده اطلاعات (جامعه و صنعت) و موانع موجود در کانالهای ...  بیشتر

4. تحلیل اثرات واسطه‌ای مؤلفه‌های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی)

فاطمه هلالیان مطلق؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 7-27

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2152.1143

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات واسطه‌ای مؤلفه‌های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی بر پایه الگوی پایه‌های ساختمان مدیریت دانش پروست و همکاران (2000) می‌باشد.روش: این پژوهش از نظر ماهیت پیمایشی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی صورت گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش 370 نفر از کارکنان شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی ...  بیشتر