1. بررسی میزان انگیزش کارکنان کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بر اساس تئوری نیازهای سه گانه مک کللند

احمد شعبانی؛ نیره مرادیان نژاد؛ رسول سعادت؛ سعید رجایی پور

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 123-140

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.659

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان انگیزش کارکنان کتابخانه­های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان بر اساس تئوری نیازهای سه‌گانه  مک‌کللند انجام شد. روش بررسی:در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. برای نیل به اهداف تحقیق ازیک پرسشنامه محقق ساخته جهت تعیین میزان انگیزش کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه دولتی ...  بیشتر