1. کودک، رسانه و ارتباط متقابل

محمدحسن عظیمی؛ یونس شکرخواه

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 69-94

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2015.602

چکیده
  هدف : بررسی نقش رسانه در فرایند پرورش کودکان به عنوان مخاطبین بالقوه و بالفعل رسانه روش: پژوهش مبتنی بر بررسی متون می باشد. سیاهه ای از متون مرتبط پیرامون موضوع شناسایی و کتابشناسی تحقیق شکل گرفت و سپس بر اساس ساختار مقاله از متون و منابع شناسایی شده به تناسب بحث استفاده شد. یافته: بررسی نشان داد که رسانه­ ها آثار قابل توجه ...  بیشتر