1. مروری بر مطالعات مربوط به اولویت های پژوهش در علم اطلاعات و دانش‏ شناسی در ایران و جهان

غلامرضا حیدری؛ فرزانه قنادی نژاد؛ رحیم چینی پرداز

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 35-62

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.880.1051

چکیده
  چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی وضعیت مقالات و پایان‌نامه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی به منظور دستیابی به اولویت‌های پژوهش است. روش: این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام گرفت. در مجموع 77 مقاله و 16 پایان‌نامه بازیابی شد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش به شیوه‌ی توصیفی و با تأمل بر رویکردها ...  بیشتر

2. شناسایی و تحلیل اولویت‌های پژوهش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دکتری در این رشته

غلامرضا حیدری؛ فرزانه قنادی نژاد؛ رحیم چینی پرداز

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 49-73

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1137.1072

چکیده
  چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و دسته‌بندی محورهای پژوهشی مهم در علم اطلاعات و دانش‎‏شناسی و سنجش میزان اهمیت آن‏ها به منظور تعیین اولویت‌های پژوهشی در این رشته است. روش/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع نظری- کاربردی و روش پژوهش سندی- تحلیلی و پیمایشی است. جامعه‌ی پژوهش حاضر شامل اساتید و دانشجویان مقطع دکتری در رشته‌ی علم اطلاعات ...  بیشتر