مدیریت اطلاعات(کلیات)
1. مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در مجموعه منابع الکترونیکی بر اساس مدل جونز

سعید ملک محمدی؛ رسول زوارقی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 95-128

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3539.1246

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان از سه جنبۀ دانش و نگرش و هفت فعالیت مدیریت شخصی بر اساس مدل جونز بوده است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی، و توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در سال ...  بیشتر

سازماندهی اطلاعات
2. بررسی وضعیت استفاده کتابداران از قابلیت‌های نرم‌ افزارهای کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های تخصصی شهر اهواز

سعید ملک محمدی؛ محسن زین‌العابدینی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 77-109

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3023.1197

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت استفاده کتابداران از قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای شبکه، جستجو و امانت در کتابخانه‌های تخصصی شهر اهواز بوده است. روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی – تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل کلیه کتابداران کتابخانه‌های تخصصی شهر اهواز به تعداد 74 نفر در سال 1397- 1396 است که به دلیل ...  بیشتر

3. تحلیل ویژگی های کتابشناختی و سیر تاریخی نشر مقالات فارسی در زمینه ی خدمات و منابع مرجع

زاهد بیگدلی؛ سعید ملک محمدی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1171.1074

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی سیر تاریخی انتشار مقالات فارسی در زمینه‌ی خدمات و منابع مرجع است.روش: این پژوهش مروری است و به روش کتابخانه‌ای و با استفاده از تحلیل محتوا انجام گرفته است. عبارت‌ها و کلیدواژه‌های مرتبط با خدمات و منابع مرجع در مجلات و پایگاه‌های علمی ایران در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد جست‌وجو قرار گرفت. تعداد ...  بیشتر