1. سنجش میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مفهوم استناد

مهدی رحمانی؛ محسن زین العابدینی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 125-140

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.708

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مفهوم استناد بود. روش‌: پژوهش به لحاظ هدف کاربردى و از لحاظ گردآوری داده‌ها تحلیلی- پیمایشی بود. برای نیل به اهداف پژوهش، علاوه بر مطالعات نظری و بررسی ادبیات پژوهش، داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته در مورد سنجش میزان آشنایی دانشجویان با مفهوم استناد گردآوری ...  بیشتر