1. ارزیابی رابط کاربری شبکه‌های اجتماعی علمی

طاهره غلامی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 9-29

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1487

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابط کاربر صفحات وب شبکه اجتماعی علمی به منظور تعیین میزان انطباق آنها با معیارها و مولفه‌های عمومی و اختصاصی رابط کاربری بوده است. روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع تحقیقات ارزیابی تطبیقی بوده و رابط‌های کاربر(شامل 12 معیار و 93 مولفه) با استفاده از سیاهه وارسی ارزیابی شده است. جامعه ...  بیشتر

2. سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه قم در محیط دیجیتال

طاهره غلامی؛ نجمه باقریان؛ نرگس خالقی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 15-34

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2163.1145

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با به منظور بررسی سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشدگروه‌های آموزشی علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه قم در محیط دیجیتال انجام شد.روش: روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود.یافته‌ها: نتایج نشان داد مهارت دانشجویان در استفاده از محیط" اینترنت و وب" نسبت به سایر ابزارهای دیجیتال بالاتر ...  بیشتر