1. بررسی تطبیقی کارایی رابط های کاربری نرم افزار جامع کد منبع باز کوها و نرم افزارهای پارس آذرخش، کاوش و نوسا از منظر رهیافت کاربرمداری

زهرا چالیک؛ مرتضی کوکبی؛ محمد حسن عظیمی؛ فریده کعب عمیر

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 95-122

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1881.1131

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه رابط کاربری در نرم افزار جامع کتابخانه ای کد منبع باز کوها و نرم افزارهای پارس آذرخش، کاوش و نوسا از منظر رهیافت کاربر مداری می باشد.پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. برای اجرای این پژوهش از طریق سرشماری تعداد کتابدارانی که با رابط های کاربری نرم افزارهای مورد مطالعه ...  بیشتر