1. رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران

حامد آقاجانی کوپائی؛ لیلا نعمتی انارکی؛ فروزان عشوری مهرنجانی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 75-94

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1901.1132

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیتی با رضایت‌شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌پردازد. روش پژوهش: پژوهش حاضر پیمایشی، از نوع توصیفی- تحلیلی بود. ابزارگرد آوری اطلاعات دو پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتی و رضایت‌شغلی که بین 75 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران ...  بیشتر