مدیریت دانش
1. تأثیر انواع منابع فناوری اطلاعات و قابلیت مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی

سیدصمد حسینی؛ یونس جبارزاده؛ محمد حسن پور؛ سحر حیدر آبادی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 33-59

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3416.1233

چکیده
  چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر انواع منابع فن‌آوری اطلاعات و قابلیت مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات، توصیفی همبستگی و بر اساس مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل شرکت‌های کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی به تعداد 842 شرکت و حجم نمونه بر اساس روش ...  بیشتر