1. مدیریت اطلاعات دانش‌آموزان و دانشجویان برای فراهم آوردن محیطی هوشمند به منظور ارتقای سطح آموزشی آنان با استفاده از اینترنت اشیاء

محمد مرادی؛ خیراله رهسپارفرد

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 130-160

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4936.1350

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش فراهم آوردن محیطی هوشمند به منظور بهبود برنامه‌ریزی، سلامت، رفاه و در نتیجه پیشرفت تحصیلی و آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان است. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. بنابراین ابتدا شاخص‌های موثر در فرایند یادگیری با مطالعه کتب، مقالات و پرسش از افراد خبره استخراج و سپس اولویت‌بندی گردیده است. در مرحله بعد، ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات(کلیات)
2. بررسی چالش‌های اینترنت اشیا با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری

خیراله رهسپارفرد؛ رضا مولایی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 63-82

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.4057.1297

چکیده
  هدف: هدف پژوهش، ارائه مدل ساختار یافته از چالش‌های پیاه سازی اینترنت اشیا و بررسی جایگاه چالش پیشنهادی نیروی انسانی می باشد. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد و فرایند اجرا به این شکل است که، بعد از مرور ادبیات در حیطه موضوع پژوهش، چالش‌های مطرح در پیاده سازی اینترنت اشیا، شناسایی شد و چالش پیشنهادی تحقیق مطرح گردید. برای ...  بیشتر