1. رابطه سواد دیجیتالی و شایستگی های کانونی معلمان با عملکرد شغلی آنان

روح اله مهدیون؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ سید احمد حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.3857.1277

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سواد دیجیتالی و شایستگی های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان می باشد. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره دوم متوسطه ناحیه یک، دو و سه شهر تبریز در سال تحصیلی 96-95 که تعداد آنها 530 نفر بود. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان 257 نفر ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات(کلیات)
2. میزان آمادگی دانشجویان و نگرش اساتید نسبت به پیاده سازی نظام یادگیری الکترونیکی

عزیز هدایتی خوشمهر؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ شیوا ملکی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 157-181

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3790.1275

چکیده
  هدف: دانشجویان و اساتید به عنوان مهم‌ترین عناصر سیستم آموزشی، نقش محوری و تعیین کننده برای به کارگیری مؤثر و موفقیت آمیز فناوری یادگیری الکترونیکی در امر آموزش و یادگیری دارند و اطلاع از آمادگی و نگرش آن ها جهت پیاده سازی و اجرای موفقیت آمیز چنین روشی ضروری می‌نماید. لذا پژوهش حاضر در راستای جامه‌ی عمل پوشاندن به چنین ضرورتی صورت ...  بیشتر