1. ارزیابی کیفیت وب‎سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان این دانشگاه

مهدی زینالی تازه کندی؛ عطیه باغستانی تجلی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 67-88

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1414

چکیده
    هدف پژوهش: هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت (جذابیت و قابلیت استفاده) وب‎سایت کتابخانه‎ مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از دانشگاه ‌های برتر کشور بود. روش شناسی: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی است، جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است. با توجه به جامعه آماری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، تعداد ...  بیشتر