1. ارزیابی قابلیت مدیریت دانش و بهبود آن با استفاده از روش تصمیم‌گیری ترکیبی فازی (مطالعه موردی: شرکت صنام)

محمد عبدالشاه؛ سید امیرمحمد خطیبی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 35-63

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1413

چکیده
  هدف پژوهش: هدف از این پژوهش ارائه روشی جهت ارزیابی قابلیت مدیریت دانش براساس روش گلد-زیرساختی(تکنولوژی، ساختار، فرهنگ) و فرآیندی(فراگیری، تبدیل، کاربرد و حفاظت) با بهره‌گیری از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی چانگ و وانگ (2009) و روش درک و فهم خروجی آن در قالب متغیرهای کلامی لطفی‌زاده با بررسی کاربردی شرکت صنام بود. روش‌شناسی: درپژوهش ...  بیشتر