1. ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی روانشناختی مدیران به منظور استقرار مدیریت دانش با تکیه بر انگیزه سازمانی به روش کیفی

حسینعلی اسلامی هرندی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ رضا جعفری هرندی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 12-40

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4947.1353

چکیده
  پیاده سازی مدیریت دانش در مدارس مستلزم توانمندسازی روانشناختی مدیران است. به عبارتی برای استقرار مدیریت دانش با توجه به اهمیتی که در رشد و توسعه نظامهای آموزشی دارد، توانمندسازی روانشناختی مدیران بایستی مد نظر متولیان نظام آموزشی باشد و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نکنند. هدف تحقیق حاضر، ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی روانشناختی ...  بیشتر

2. تاثیر اعتیاد اینترنتی، سلامت روانی و معنوی دانشجویان دانشگاه قم

رضا جعفری هرندی؛ سوسن بهرامی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 55-77

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1376

چکیده
  هدف: امروزه استفاده از اینترنت و فضای مجازی در میان همه گروه‌های اجتماعی از جذابیت خاصی بر خوردار است و بر ارزش‌ها، نگرش‌ها و هویت فرهنگی، اجتماعی تاثیر می‌گذارد و پیامدها و آثار نامطلوبی را نیز به همراه می‌آورد. هدف مقاله حاضر تعیین رابطه چندگانه بین اعتیاد اینترنتی و سلامت روانی و معنوی دانشجویان دانشگاه قم است. روش‌شناسی: نوع ...  بیشتر