1. رابطه سواد دیجیتالی و شایستگی های کانونی معلمان با عملکرد شغلی آنان

روح اله مهدیون؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ سید احمد حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.3857.1277

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سواد دیجیتالی و شایستگی های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان می باشد. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره دوم متوسطه ناحیه یک، دو و سه شهر تبریز در سال تحصیلی 96-95 که تعداد آنها 530 نفر بود. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان 257 نفر ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر تسهیم اطلاعات کارکنان در شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیل‌گر قابلیت‌های شبکه اجتماعی (مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)

زیبا محمدزاده روشتی؛ صفیه طهماسبی لیمونی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 131-162

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1380

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین تأثیر تسهیم اطلاعات کارکنان در شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیل‌گر قابلیت‌های شبکه اجتماعی بود. روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمرة تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار دارد. جامعة آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران، سرپرستان و کارشناسان کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی ...  بیشتر

3. رابطه ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی در بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ابوالفضل اسدنیا؛ پیمان جلیل پور؛ وحید احمدی؛ مهدی بریاجی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 141-157

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.660

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی با عملکرد شغلی در بین کتابداران کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده است. روش: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. برای گردآوری داده­ها از پرسش­نامه­های پنج عامل بزرگ شخصیت NEO-FFI و عملکرد شغلی استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه کتابداران ...  بیشتر