1. بررسی تأثیر تسهیم اطلاعات کارکنان در شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیل‌گر قابلیت‌های شبکه اجتماعی (مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)

زیبا محمدزاده روشتی؛ صفیه طهماسبی لیمونی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 131-162

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1380

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین تأثیر تسهیم اطلاعات کارکنان در شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیل‌گر قابلیت‌های شبکه اجتماعی بود. روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمرة تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار دارد. جامعة آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران، سرپرستان و کارشناسان کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی ...  بیشتر

2. رابطه ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی در بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ابوالفضل اسدنیا؛ پیمان جلیل پور؛ وحید احمدی؛ مهدی بریاجی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 141-157

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.660

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی با عملکرد شغلی در بین کتابداران کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده است. روش: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. برای گردآوری داده­ها از پرسش­نامه­های پنج عامل بزرگ شخصیت NEO-FFI و عملکرد شغلی استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه کتابداران ...  بیشتر