1. ارزیابی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بر عملکرد سازمانی از دیدگاه مدیران، مطالعه موردی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی شهر قم

معصومه مقیمی فیروز آباد

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 28-48

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2174.1147

چکیده
  چکیدهتحقیق حاضر با هدف ارزیابی وضعیت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها و موسسات آموزش علمی و کاربردی شهر قم انجام گرفته است. به این منظور تعداد 164 نفر از مدیران شاغل در معاونت های آموزشی، معاونت های پژوهشی و فناوری، معاونت دانشجویی و فرهنگی، معاونت تحصیلات تکمیلی، معاونت اداری و مالی، مدیریت آزمایشگاه ها، روئسای دانشکده ...  بیشتر

2. نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها

غلامرضا حیدری؛ فرزانه قنادی نژاد؛ مرضیه سقائی طلب

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 33-64

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.778

چکیده
  چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و دسته‏بندی نیازهای پژوهشی کتابخانه‏های عمومی استان خوزستان و تعیین اولویت‏های پژوهشی از میان نیازهای شناسایی شده از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‏هاست. روش: این پژوهش که به روش پیمایشی انجام شده است، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه پژوهش ...  بیشتر