1. نوشتاری پیرامون نام تغییریافته

مرتضی کوکبی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.835

چکیده
  چکیدههدف: هدف نوشتۀ حاضر بررسی این نکته است که نام "علم اطّلاعات و دانش‌شناسی" که جایگزین نام پیشین یعنی، "کتابداری و اطّلاع-رسانی" شده، نام مناسبی است یا نه.روش: روش مورد استفاده در نوشتۀ حاضر، مرور برخی از منابع، و از جمله منابع مرتبط با تغییر نام رشته و استدلال پیرامون محتوای این منابع است. روش، به‌طور کلّی مرور منابع (کتابخانه‌ای) ...  بیشتر