مدیریت اطلاعات(کلیات)
1. مطالعه میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی

مهدی رحمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3973.1286

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با سامانه یادگیری الکترونیک ال. ام. اس. دانشگاه شهید بهشتی است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های پیمایشی است. جامعه پژوهش حاضر شامل دانشجویان دوره مجازی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی بود که حداقل با ...  بیشتر

2. مطالعه میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی تهران

مهدی رحمانی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 107-127

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1379

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با سامانه یادگیری الکترونیک ال. ام. اس.دانشگاه شهید بهشتی تهران است.  روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های پیمایشی است. جامعه پژوهش حاضر شامل دانشجویان دوره مجازی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران بود ...  بیشتر

3. تعیین میزان تطابق قابلیت‏ های سامانه مدیریت کتابخانه‏ های عمومی کشور (سامان) با مدل ذهنی کتابداران

مرضیه گلابیان مقدم؛ حسن بهزادی؛ ایرج رداد

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 27-48

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1842.1126

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان تطابق قابلیت‌های نرم‏افزار کتابخانه‏ای سامان (سامانه سامان) با مدل ذهنی کتابداران کتابخانه‌های عمومی است. روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اجرا به صورت پیمایشی با رویکرد توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش 220 کتابدار شاغل در نهاد کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی ...  بیشتر