1. نقش هوش فرهنگی بر عملکرد کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علامه طباطبائی

میترا صمیعی؛ سمیرا آقائی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 65-80

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.777

چکیده
  هدف: این پژوهش، با هدف بررسی نقش هوش فرهنگی بر عملکرد کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفته است. روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی، و به روش پیمایشی – توصیفی انجام گرفته است. در این پژوهش رابطه هوش فرهنگی وابعاد آن با عملکرد کتابداران با استفاده از ابزار پرسش‌نامه، مورد بررسی قرار گرفته است و ...  بیشتر