مدیریت اطلاعات(کلیات)
1. میزان آمادگی دانشجویان و نگرش اساتید نسبت به پیاده سازی نظام یادگیری الکترونیکی

عزیز هدایتی خوشمهر؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ شیوا ملکی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 157-181

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3790.1275

چکیده
  هدف: دانشجویان و اساتید به عنوان مهم‌ترین عناصر سیستم آموزشی، نقش محوری و تعیین کننده برای به کارگیری مؤثر و موفقیت آمیز فناوری یادگیری الکترونیکی در امر آموزش و یادگیری دارند و اطلاع از آمادگی و نگرش آن ها جهت پیاده سازی و اجرای موفقیت آمیز چنین روشی ضروری می‌نماید. لذا پژوهش حاضر در راستای جامه‌ی عمل پوشاندن به چنین ضرورتی صورت ...  بیشتر