مدیریت اطلاعات(کلیات)
1. تحلیلی بر عوامل و موانع موثر بر پذیرش سامانه های مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (مورد مطالعه دانشگاه تبریز)

افشین حمدی پور؛ رسول زوارقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.4215.1302

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل و موانع موثر بر پذیرش سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (سیماپ) توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز می‌باشد. روش شناسی: در مطالعه‌ی توصیفی-پیمایشی حاضر، نمونه‌ی آماری شامل 260 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز بود که به صورت طبقه‌ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد و در نهایت 174 پرسشنامه ...  بیشتر

2. مدیریت منابع خاکستری در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه تبریز

سعید غفاری؛ رقیه عباس زاده

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 9-31

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1412

چکیده
  هدف: مدیریت منابع خاکستری با داشتن ارزش اطلاعاتی منحصر به فرد در توسعه دانش، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی وضعیت مدیریت منابع خاکستری در کتابخانه‌های دانشگاه تبریز پرداخته شد. روش: روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی – توصیفی بوده و جامعه آماری 41 نفر شامل تمامی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه تبریز است. ...  بیشتر