1. تاثیر بلاک‌چین بر گردش اطلاعات زنجیره تامین

مهدی رضائی؛ علی طائی‌زاده

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 3-27

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1377

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی  ظرفیت­ ساختاری بلاک چین در بستر اینترنت اشیاء برای ارتقای ­اعتماد و دسترس‌پذیری ذینفعان زنجیره تأمین به اطلاعات و دانش تبادلی است. روش‌شناسی: این پژوهش با روش کتابخانه­‌ای و با مرور نوشتارهای مختلف مربوط به حوزه‌ی بلاک چین انجام شده است.  یافته­‌ها: نتایج نشان داد، بلاک چین ظرفیت پاسخ به چالش­های ...  بیشتر