51. امکان سنجی ارائه آموزش مجازی در رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد

انسیه ملکیان فرد؛ هادی شریف مقدم

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 49-69

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.695.1039

چکیده
  این پژوهش به سنجش امکان ارائه آموزش مجازی از طریق اینترنت در رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد پرداخته‌است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش، پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری از دو گروه اساتید دانشگاه پیام نور مشهد و کلیه دانشجویانی که در سال 1393 در مقطع کارشناسی یکی از رشته‌های علوم انسانی دانشگاه ...  بیشتر

52. بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مدیریت دانش با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان

بلال پناهی؛ امیر لعلی سرابی؛ ابراهیم ماهری کلجاهی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 50-78

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4516.1325

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش در پیاده‌ سازی مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان بود. روش‌شناسی: این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و برحسب ماهیت، روش انجام و چگونگی بدست آوردن داده‌ های مورد نیاز توصیفی و از نوع تحقیق همبستگی است. اطلاعات پژوهش از طریق یک پرسشنامه مرکب از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش، ...  بیشتر

53. تاثیر اعتیاد اینترنتی، سلامت روانی و معنوی دانشجویان دانشگاه قم

رضا جعفری هرندی؛ سوسن بهرامی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 55-77

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1376

چکیده
  هدف: امروزه استفاده از اینترنت و فضای مجازی در میان همه گروه‌های اجتماعی از جذابیت خاصی بر خوردار است و بر ارزش‌ها، نگرش‌ها و هویت فرهنگی، اجتماعی تاثیر می‌گذارد و پیامدها و آثار نامطلوبی را نیز به همراه می‌آورد. هدف مقاله حاضر تعیین رابطه چندگانه بین اعتیاد اینترنتی و سلامت روانی و معنوی دانشجویان دانشگاه قم است. روش‌شناسی: نوع ...  بیشتر

54. ترسیم ساختار موضوعی مدیریت اطلاعات با استفاده از روش همایندی واژگان طی سال های 1986 تا 2012

روح اله خادمی؛ غلامرضا حیدری

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 59-93

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.717

چکیده
  هدف: با توجه به رشد سریع اطلاعات و در جامعه کنونی حوزه مدیریت اطلاعات به یکی از حوزه‌های مورد توجه و با اهمیت تبدیل شده است. به منظور سیاست گذاری علمی در این حوزه باید ساختار موضوعی آن بررسی شود. یکی از حوزه‌های کاربردی در این زمینه علم‌سنجی می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی ساختار موضوعی شکل گرفته در حوزۀ مدیریت اطلاعات با استفاده ...  بیشتر

55. ارزیابی کیفیت وب‎سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان این دانشگاه

مهدی زینالی تازه کندی؛ عطیه باغستانی تجلی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 67-88

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1414

چکیده
    هدف پژوهش: هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت (جذابیت و قابلیت استفاده) وب‎سایت کتابخانه‎ مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از دانشگاه ‌های برتر کشور بود. روش شناسی: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی است، جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است. با توجه به جامعه آماری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، تعداد ...  بیشتر

56. نیازسنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی برای دانشجویان مجازی براساس انواع منابع اطلاعاتی و بازیابی آنها

احمدرضا ورناصری؛ سپیده فهیمی فر

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 69-85

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1489

چکیده
  هدف: آگاهی از میزان نیاز و تاثیر کتابخانه‌های دیجیتالی در امر آموزش و پژوهش دانشجویان مجازی. روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری نیز دانشجویان مجازی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران (رشته‌های مدیریت اطلاعات و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
57. واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازی

فاطمه پورقربان؛ حسن بهزادی؛ زهرا جعفرزاده کرمانی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 19-44

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3285.1219

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در فضای مجازی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر پیمایشی است که اطلاعات آن از طریق دو پرسشنامه سواد اطلاعاتی و امنیت روانی جمع‌آوری گردید. روایی ابزارهای پژوهش با نظر متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی و روان‌شناسی انجام گرفت و برای ...  بیشتر

58. تحلیل و نقد جایگاه و کاربرد رویکردهای شناختی در علوم اطلاعات

اکبر مجیدی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 21-56

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.836

چکیده
  هدف : مقاله حاضر به تحلیل و نقد جایگاه و کاربرد رویکردهای شناختی در علوم اطلاعات می‌پردازد. همچنین افق‌های جدیدی برای انجام پژوهش شناختی در علوم اطلاعات معرفی می‌کند. روش: این پژوهش توصیفی و از نوع مروری- تحلیلی است. از منابع علمی برای بررسی و تحلیل موضوع استفاده شده است. یافته‌ها: رویکرد شناختی بر جریان تحقیقات و حل مسائل علوم اطلاعات ...  بیشتر

سازماندهی اطلاعات
59. تحلیل جریان اطلاعات از دانشگاه اراک به جامعه (دستگاههای اجرایی)

فاطمه بیات؛ محمد حسن زاده

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 39-63

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2940.1193

چکیده
  هدف از این تحقیق تحلیل جریان اطلاعات از دانشگاه اراک به جامعه (دستگاههای اجرایی) و شناسایی موانع موجود بر سر راه جریان اطلاعات بوده است .در این تحقیق پس از بررسی دقیق ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان موانع موجود بر سر راه جریان اطلاعات در منبع تولید کننده (دانشگاه)، مقصد دریافت کننده اطلاعات (جامعه و صنعت) و موانع موجود در کانالهای ...  بیشتر

60. بررسی مولفه‌های موثر بر اشتراک دانش کارکنان وب‌سایت‌ها (مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان)

مهدی محمدی؛ وحید شریفی؛ یعقوب نوروزی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 43-70

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2581.1172

چکیده
  هدف: این پژوهش به‌منظور بررسی وضعیت عوامل سه‌گانه موثر بر اشتراک دانش شامل ابزارهای فناوری اطلاعات، عوامل انسانی و سازمانی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی انجام گرفته است. روش‌شناسی: روش پژوهش پیمایشی-توصیفی و ابزارگردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه توسط صاحبنظران و متخصصین علم اطلاعات و دانش‌شناسی تایید ...  بیشتر

61. شناسایی و تحلیل اولویت‌های پژوهش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دکتری در این رشته

غلامرضا حیدری؛ فرزانه قنادی نژاد؛ رحیم چینی پرداز

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 49-73

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1137.1072

چکیده
  چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و دسته‌بندی محورهای پژوهشی مهم در علم اطلاعات و دانش‎‏شناسی و سنجش میزان اهمیت آن‏ها به منظور تعیین اولویت‌های پژوهشی در این رشته است. روش/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع نظری- کاربردی و روش پژوهش سندی- تحلیلی و پیمایشی است. جامعه‌ی پژوهش حاضر شامل اساتید و دانشجویان مقطع دکتری در رشته‌ی علم اطلاعات ...  بیشتر

62. واکاوی رابطه مطالعه آزاد بر میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

نعیمه ظریف قاسمیان

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 57-75

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.657

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مطالعه آزاد بر میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، به منظور آگاهی از نظرات این قشر جامعه و بررسی نقش مطالعه آزاد بر موفقیت تحصیلی آنها است. روش: این پژوهش، از نوع کاربردی و به روش پیمایشی، براساس فرمول کوکران با 128 نفر آزمودنی (دانشجوی دوره کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات(کلیات)
63. امتیاز آر.جی. در مقایسه با اچ ایندکس: مطالعه موردی

مریم رحمانی؛ امیر رضا اصنافی؛ سیده زهرا روتن؛ مریم جان محمدی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 61-76

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3320.1224

چکیده
  هدف: شبکه‌های اجتماعی پژوهشی با دارا بودن قابلیت‌هایی همچون ارتباط و انتشار اخیراً توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین بنظر می‌رسد که جهت ارزیابی پژوهش‌های منتشرشده بر روی این محمل نیاز به ابزار جدیدی است. پژوهش حاضر به بررسی و میزان انطباق امتیاز آر.جی. با شاخص‌های استناد می‌پردازد.روش: این پژوهش، از نوع پیمایشی ...  بیشتر

64. بررسی وضعیت دانش سلامت بیماران درمانگاه شهر دَیِر در فاصله زمانی تابستان 1395

ابوالفضل اسدنیا؛ قاسم موحدیان؛ مریم خوشکنار

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 63-82

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2422.1160

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت دانش سلامت بیماران درمانگاه شهرستان دَیِر استان بوشهر است.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. برای آزمون متغیرها از از آزمون‌های تی تک نمونه‌ای و آزمون آنوا استفاده شد.یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که جامعه مورد بررسی به لحاظ خواندن اطلاعات سلامت ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات(کلیات)
65. بررسی چالش‌های اینترنت اشیا با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری

خیراله رهسپارفرد؛ رضا مولایی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 63-82

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.4057.1297

چکیده
  هدف: هدف پژوهش، ارائه مدل ساختار یافته از چالش‌های پیاه سازی اینترنت اشیا و بررسی جایگاه چالش پیشنهادی نیروی انسانی می باشد. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد و فرایند اجرا به این شکل است که، بعد از مرور ادبیات در حیطه موضوع پژوهش، چالش‌های مطرح در پیاده سازی اینترنت اشیا، شناسایی شد و چالش پیشنهادی تحقیق مطرح گردید. برای ...  بیشتر

66. نقش هوش فرهنگی بر عملکرد کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علامه طباطبائی

میترا صمیعی؛ سمیرا آقائی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 65-80

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.777

چکیده
  هدف: این پژوهش، با هدف بررسی نقش هوش فرهنگی بر عملکرد کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفته است. روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی، و به روش پیمایشی – توصیفی انجام گرفته است. در این پژوهش رابطه هوش فرهنگی وابعاد آن با عملکرد کتابداران با استفاده از ابزار پرسش‌نامه، مورد بررسی قرار گرفته است و ...  بیشتر

67. کودک، رسانه و ارتباط متقابل

محمدحسن عظیمی؛ یونس شکرخواه

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 69-94

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2015.602

چکیده
  هدف : بررسی نقش رسانه در فرایند پرورش کودکان به عنوان مخاطبین بالقوه و بالفعل رسانه روش: پژوهش مبتنی بر بررسی متون می باشد. سیاهه ای از متون مرتبط پیرامون موضوع شناسایی و کتابشناسی تحقیق شکل گرفت و سپس بر اساس ساختار مقاله از متون و منابع شناسایی شده به تناسب بحث استفاده شد. یافته: بررسی نشان داد که رسانه­ ها آثار قابل توجه ...  بیشتر

68. بررسی انگیزه‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی

شهلا لطفی هرسینی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 70-90

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2223.1149

چکیده
  هدف: شناسایی انگیزه‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی انجام گرفته است.روش پژوهش:از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کار، پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه‌ دانشجویان مشغول به تحصیل علم اطلاعات و دانش شناسی (N=1000) شهر کرمانشاه می‌باشد بر اساس جدول مورگان، (N= 180) نفر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ...  بیشتر

69. آسیب شناسی تدوین مقالات علمی، از نگاه دانشجویان دانشگاههای بزرگ تهران

هادی مصدق؛ محمد تقی قندهاری

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 72-99

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4811.1342

چکیده
  هدف این تحقیق آسیب شناسی تدوین مقالات علمی بود، که از طریق پرسشنامه محقق ساخته در شش سوال اساسی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه تحقیق مورد نظر تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم انسانی دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی بود (22436 نفر) که با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه مورد نظر 384 نفر انتخاب شده و از روش تصادفی ساده ...  بیشتر

70. شایستگی‎های منشی و بایستگی‎های کنشی کتابدار کودک در ایران

نادر اکبری باریس؛ مهدی شقاقی؛ امیر رضا اصنافی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 80-112

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4898.1347

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر ویژگی‌ های درونی (َمنِشی) و بیرونی (کُنشی) کتابدار کودک بررسی و سپس اولویت‌ بندی شدند. این ویژگی‏ ها شامل شایستگی در باورها، احساسات و عواطف و هیجانات، و امیال و اراده‎ ها، و بایستگی‎ در گفتار و رفتار بوده و الگوی آن از فیلسوفی به نام تتنس که معاصر کانت بوده، أخذ شده است. روش‌ شناسی: پژوهش در دو مرحله و با دو روش ...  بیشتر

71. تحلیل دیدگاه کتابداران و ارزیابی بخش مدیریت ورود اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی

سحر حبیبی؛ محسن زین‌العابدینی؛ امیررضا اصنافی؛ ابراهیم عمرانی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 81-104

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1378

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی وضعیت نرم­افزارهای کتابخانه­ای درون­سازمانی از لحاظ مدیریت ورود اطلاعات از دیدگاه کتابداران است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از روش پژوهش پیمایشی ارزیابانه برای اجرای آن استفاده شده است. روش گردآوری داده­ها، ارزیابی با استفاده از سیاهه وارسی است. جامعه پژوهش شامل 23 نرم­افزار کتابخانه­ای ...  بیشتر

72. بررسی تأثیر نقش میانجی سرمایۀ روانشناختی در رابطۀ بین رهبری موثق و تسهیم دانش

سعید فرحبخش؛ مریم زندکریمی؛ مهدی صحرایی بیرانوند

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 89-127

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1490

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نقش میانجی سرمایۀ روانشناختی در رابطۀ بین رهبری موثق و تسهیم دانش در میان کارکنان دانشگاه لرستان انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعۀ آماری پژوهش حاضر را کلیۀ کارکنان دانشگاه لرستان در سال تحصیلی  1397- 1396به تعداد 421 نفر تشکیل می‌دهد. نمونۀ آماری 201 نفر بوده که با استفاده ...  بیشتر

73. بررسی عملکرد موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی در بازیابی اطلاعات رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و میزان همپوشانی آنها

مینا قاسمی الوری؛ ندا عباسی دشتکی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 91-118

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1415

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه عملکرد موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی در بازیابی اطلاعات رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و میزان همپوشانی آنها می‌باشد. روش­شناسی: پژوهش کاربردی حاضر از نوع پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری، شامل تمام موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی فعال در وب بوده که بر اساس نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، هفت ...  بیشتر

74. ارزیابی کیفیت وب‌سایت کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه‌های دولتی ایران و رتبه‌بندی آنها بر مبنای نظام استنتاج فازی

نجمه خواجه درگی؛ محدثه دخت‌عصمتی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 94-120

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.716

چکیده
  هدف: در این پژوهش، کیفیت وب‌سایت کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه‌های دولتی ایران بر مبنای طراحی نظام استنتاج فازی ارزیابی و وب‌سایت‌ها بر این اساس رتبه‌بندی شدند.روش: جامعه‌ آماری، شامل وب‌سایت کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه‌های دولتی (50 وب‌سایت) است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دارای وب‌سایت مستقل هستند. روش این تحقیق پیمایشی ...  بیشتر

سازماندهی اطلاعات
75. تبیین و مقایسۀ طبقه‌بندی‌های علوم در تمدّن اسلامی و تمدن غرب

حیدر مختاری؛ نوروز شفیع تبار سماکوش؛ حمید قاضی زاده

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 45-70

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3558.1250

چکیده
  هدف: دانشمندان بسیاری بر اساس معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی خود به طبقه‌بندی علوم پرداخته‌اند. هدف این مطالعه تبیین و مقایسۀ رده‌بندی‌های علوم در تمدن اسلامی و تمدن غرب و کشف تفاوت‌ها و تشابهات آنهاست. روش: این مطالعه از نوع تحلیلی و به روش مرور متون انجام شده است. یافته‌ها: دانشمندان مسلمان ملاک‌هایی «بومی» برای طبقه‌بندی علوم ...  بیشتر