فناوری اطلاعات
126. تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی مدیریت دانش

بلال پناهی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 129-151

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3641.1257

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مولفه‌های کسب مزیت رقابتی با بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بوده است. روش: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و بر حسب ماهیت و روش انجام از نوع تحقیق توصیفی و همبستگی می‌باشد. جامعه آماری کارکنان شرکت بیمه ایران استان آذربایجانشرقی بودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی 50 سؤالی بود. پایایی ...  بیشتر

127. مدرسان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران، چگونه از گوگل پلاس بهره می برند؟

امیررضا اصنافی؛ مریم پاکدامن نائینی؛ محدثه دخت عصمتی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 137-160

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.297.1015

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر این است که به بررسی قابلیتهای آموزشی و پژوهشی گوگل پلاس، به عنوان یک رسانه اجتماعی، از دیدگاه مدرسان علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران بپردازد. روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود. جامعه آماری، مدرسان حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی در ایران بودند که از شبکه اجتماعی گوگل پلاس استفاده می‌کنند. ابزار گردآوری ...  بیشتر

128. رابطه ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی در بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ابوالفضل اسدنیا؛ پیمان جلیل پور؛ وحید احمدی؛ مهدی بریاجی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 141-157

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.660

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی با عملکرد شغلی در بین کتابداران کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده است. روش: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. برای گردآوری داده­ها از پرسش­نامه­های پنج عامل بزرگ شخصیت NEO-FFI و عملکرد شغلی استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه کتابداران ...  بیشتر

129. بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی شهر قم (دوره اول متوسطه)

ثریا ضیائی؛ مریم سلامی؛ امیر متقی دادگر

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 141-165

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.770

چکیده
  هدف: این مقاله وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی شهر قم (مقطع راهنمایی) از لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات، فضا، بودجه و امکانات ماشینی و … مورد بررسی قرار داده است. روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی توصیفی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . جامعه آماری شامل تمام مدارس راهنمایی (متوسطه اول) شهر قم (220) می‌باشد. ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات(کلیات)
130. میزان آمادگی دانشجویان و نگرش اساتید نسبت به پیاده سازی نظام یادگیری الکترونیکی

عزیز هدایتی خوشمهر؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ شیوا ملکی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 157-181

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3790.1275

چکیده
  هدف: دانشجویان و اساتید به عنوان مهم‌ترین عناصر سیستم آموزشی، نقش محوری و تعیین کننده برای به کارگیری مؤثر و موفقیت آمیز فناوری یادگیری الکترونیکی در امر آموزش و یادگیری دارند و اطلاع از آمادگی و نگرش آن ها جهت پیاده سازی و اجرای موفقیت آمیز چنین روشی ضروری می‌نماید. لذا پژوهش حاضر در راستای جامه‌ی عمل پوشاندن به چنین ضرورتی صورت ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات(کلیات)
131. مطالعه میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی

مهدی رحمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3973.1286

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با سامانه یادگیری الکترونیک ال. ام. اس. دانشگاه شهید بهشتی است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های پیمایشی است. جامعه پژوهش حاضر شامل دانشجویان دوره مجازی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی بود که حداقل با ...  بیشتر

132. بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

زهره میرحسینی؛ آزاده فتاحی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 151-169

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.839

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان رضایت شغلی کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در نیمه دوم سال 1393انجام شده است.روش شناسی: روش تحقیق پیمایشی تحلیلی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 194 نفر کتابداران کتابخانه ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات(کلیات)
133. ارزیابی سواد رسانه ای و اطلاعاتی کاربران مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان

گلی باقری نیا

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 153-169

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2086.1139

چکیده
  هدف اصلی از پژوهش حاضر ارزیابی سواد رسانه ای و اطلاعاتی کاربران مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان بود. روش پژوهش از نوع پیمایشی است. جامعه آماری عبارت است از کاربران فعال مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان. نمونه ها با بهره گیری از فرمول کوکران معادل 170 نفر بوده اند. روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای بوده است. به منظور ...  بیشتر

مدیریت دانش
135. شناسایی مشکلات دانشی فرآیند مرکز تماس بر پایه فرآیند‌کاوی(مطالعه موردی مرکز تماس 122 سازمان آب‌و‌فاضلاب استان تهران)

زهرا کاظمی؛ محمد اقدسی؛ مینا رنجبرفرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.4128.1301

چکیده
  مشکلات دانشی در فرآیندهای کسب‌و‌کار به آن دسته از مشکلات اطلاق می‌شود که ناشی از عدم پیاده‌سازی درست فرآیندهای مدیریت دانش اعم از: ایجاد، به‌کارگیری، به اشتراک‌گذاری و ذخیره‌سازی است. وجود مشکلات دانشی در حین اجرای فرآیند منجر به بروز انحراف در مسیر فرآیند خواهد شد. شناسایی و تشخیص این انحرافات نیازمند ابزاری دقیق می‌باشد که ...  بیشتر

136. ارائه و ارزیابی مدل مدیریت دانش طب بومی در منطقه مکُران

بهزاد دهواری؛ نصرت ریاحی نیا؛ حسن محمودی توپکانلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.5186.1370

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای مدیریت دانش طب بومی است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با رویکرد ترکیبی اکتشافی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و صاحبنظران آشنا با دانش بومی منطقه مکران و همچنین و استادان و دانشجویان دانشکده‌های پزشکی از جمله دانشکده طب سنتی بودند. بودند. در بخش کیفی اعضای نمونه پژوهش با استفاده ...  بیشتر

137. رابطه سواد دیجیتالی و شایستگی های کانونی معلمان با عملکرد شغلی آنان

روح اله مهدیون؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ سید احمد حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.3857.1277

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سواد دیجیتالی و شایستگی های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان می باشد. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره دوم متوسطه ناحیه یک، دو و سه شهر تبریز در سال تحصیلی 96-95 که تعداد آنها 530 نفر بود. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان 257 نفر ...  بیشتر

138. طراحی و آزمایش مدل رابطۀ علَی مؤلفه‌های سواد اطلاعاتی و یادگیری سازمانی با میانجی‌گری مدیریت دانش در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند شهرستان بهبهان

فریده عصاره؛ زاهد بیگدلی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ صدیقه طاهرزاده موسویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.5930.1436

چکیده
  هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی علی مؤلفه‌های سواد اطلاعاتی و یادگیری سازمانی با میانجی‌گری مدیریت دانش در میان کارکنان زن و مرد پالایشگاه گاز بیدبلند شهرستان بهبهان انجام شد. روش‌شناسی: این پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل مسیر با مدل معادلات ساختاری (SEM) است. جامعة آماری شامل تمامی کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند بود که با ...  بیشتر