نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-دانشگاه تبریز-تبریز-ایران

2 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل و موانع موثر بر پذیرش سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (سیماپ) توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز می‌باشد.
روش شناسی: در مطالعه‌ی توصیفی-پیمایشی حاضر، نمونه‌ی آماری شامل 260 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز بود که به صورت طبقه‌ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد و در نهایت 174 پرسشنامه (67 درصد) تکمیل و عودت داده شد. داده-های به دست آمده با استفاده از شاخص‌های آمار استنباطی (تحلیل عاملی، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس، t و کلموگروف–اسمیرونوف) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر پنج بازدارنده شناختی، تجهیزاتی، آموزشی، دسترسی و پیگیری پذیرش سامانه سیماپ توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز شناسایی شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد بین درک بازدارنده‌های شناختی، تجهیزاتی، آموزشی، دسترسی و آهنگ پذیرش آنها رابطه معنی‌داری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها به نظر می‌رسد اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز تمایل دارند از سامانه سیماپ استفاده نمایند هر چند در این بین بازدارنده‌هایی هم وجود دارد که می‌تواند استفاده از این سامانه را تحت تاثیر قرار دهد با برطرف شدن این بازدارنده‌ها می‌توان امیدوار بود که اکثریت اعضای هیأت علمی این سامانه را پذیرش و استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Factors and Barriers Affecting the Acceptance of the Research and Technology Information Management Systems (Case Study of Tabriz University)

نویسندگان [English]

  • afshin hamdipour 1
  • Rasoul Zavaraqi 2

1 Department of knowledge and information science,Faculty of Education and Psychology University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 University of Tabriz, faculty of Education and Psychology, Department of Knowledge and Information Science

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to identify barriers of adoption of Research and Technology Information System SIMAP by Tabriz University faculty members.

Methods: This applied descriptive survey was carried out on 260 individuals of Faculty Members that were randomly selected and questionnaire was distributed among them, Finally, 174 questionnaires (67%) were completed and returned. Data analysis was performed by using T-test, ANOVA, Pearson correlation and Kolmogorov-Smirnov and through Factor analysis.

Findings: The finding showed five major barriers of SIMAP acceptance among faculty members (Cognitive, Equipment, Education, Accessibility, and follow up). Also, there is the significant correlation between Adoption rate and Cognitive, Equipment, Education, and Accessibility barriers.
Conclusion: According to these findings, it seems that faculty members of the University of Tabriz are trying to use the SIMAP, although there are some barriers that could affect the use of this system. With the removal of these barriers, it would be hoped that the majority of faculty members would accept and use the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers to adoption
  • Research and Technology Information System
  • Faculty Members
  • SIMAP
  • University of Tabriz

منابع

 

بیگدلی، ز.، حیدری، غ.، علیزاده اقدم، م.، و حمدی پور، ا. (1392). موانع پذیرش منابع اطلاعاتی الکترونیکی توسط اعضای هیات علمی گروههای علم اطلاعات و دانش شناسی ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 46(62)، 89-109.

جهانگیر، غ.، دیانی، م. ح.، و نوکاریزی، م. (1394). توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات دیویس (TAM) از طریق سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی - اجتماعی. پژوهش‌های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی، 10(5)، 319-339.

حیاتی، ز.، و ستوده، ه. (1381). بررسی عوامل موثر در استفاده از منابع الکترونیکی اطلاعات در میان اعضای هیات علمی دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز با تأکید بر شبکه اینترنت و دیسک های نوری. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 19(37)، 104-119.

خیشوند، ع.، محمد اسماعیل، ص.، باب‌الحوائجی، ف.، و نوشین‌فرد، ف. (1395). شناسایی و اولویت‌بندی موانع یکپارچه‌سازی در نظام‌‏های مدیریت اسناد الکترونیکی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 27(4)، 29-47.

میرحسینی، ز.، و صفری، ب. (1391). بررسی میزان بکارگیری فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی شهر گرگان و موانع بهره گیری از آن در این کتابخانه ها. فصلنامه دانش شناسی، 5(16)، 97-110.

نوروزی، ی.، و اقلیم ارکنی، آ. (1396). بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات درآموزش دانشجویان دانشگاه پیام نور: مورد مطالعه واحد تنکابن. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، 3(1)، 11-20.

نوروزی، ی.، و حداد اسکویی، ع. (1397). موانع پیاده‌سازی رایانش ابری (نمونه‌پژوهی: پورتال‌ کتابخانه‌های دیجیتالی ایران). فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 29(2)، 151-170.

Reference

Adams, J. A., & Bonk, S. C. (1995). Electronic information technologies and resources: use by university faculty and faculty preferences for related library services. College and Research Libraries, 56(2), 119-131.

Al-Senaidi, S., Lin, L., & Poirot, J. (2009). Barriers to adopting technology for teaching and learning in Oman. Computers & Education, 53(3), 575-590.

Bennett, J., & Bennett, L. (2003). A review of factors that influence the diffusion of innovation when structuring a faculty training program. The Internet and Higher Education, 6(1), 53-63.

Butler, D., & Sellbom, M. (2002). Barriers to adopting technology for teaching and learning. Educause Quarterly, 8(2), 22-28.

Chizmar, J. F., & Williams, D. B. (2001). What do faculty want? Educause Quarterly, 24(1), 18-24.

Ibrahim, A. E. (2004). Use and user perception of electronic resources in the United Arab Emirates University (UAEU). Libri: International Library Review, 54(1), 18-29.

Li, Y., & Lindner, J. R. (2007). Barriers to diffusion of web-based distance education at China Agricultural University. Journal of International Agricultural and Extension Education, 14(1), 45-57.

Manda, P. A. (2005). Electronic resource usage in academic and research institutions in Tanzania. Information development, 21(4), 269-282.

Muilenburg, L., & Berge, Z. L. (2001). Barriers to distance education: A factor‐analytic study. American Journal of Distance Education, 15(2), 7-22.

Omidifar, R., Homauni, A., Keshvari, M., Yusefi, A. R., & Nobakht, S. (2018). Barriers for the Using of Information Systems in Hospitals: A Qualitative Study. Shiraz E-Medical Journal, 19(8), e66180. doi: 10.5812/semj.66180

Rogers, P. L. (2000). Barriers to adopting emerging technologies in education. Journal of educational computing research, 22(4), 455-472.

Rutherford, L. L. (2008). Building participative library services: the impact of social software use in public libraries. Library Hi Tech, 26(3), 411-423.

Van Slyke, C., Lou, H., & Day, J. (2002). The impact of perceived innovation characteristics on intention to use groupware. Information Resources Management Journal (IRMJ), 15(1), 1-12.

Wu, S., Stvilia, B., & Lee, D. J. (2017). How do Chinese researchers use research information management systems?: An exploratory study. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 54(1), 829-830.

 

CAPTCHA Image