نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

چکیده

هدف: شبکه‌های اجتماعی با بسترسازی برای گفت‌وگوی کاربران و مشارکت آنها در ساخت محتوا فرصت‌های بسیاری را برای کسب‌وکار پدید آورده‌اند. به مانند هر کسب‌وکار دیگر، این شبکه‌ها نیز نیازمند منطقی برای ارزش‌آفرینی و درآمدزایی هستند. با این همه، نمی‌توان برای همۀ آنها نسخۀ یکسانی داشت. این مقاله منطق درآمدزایی شبکه‌های اجتماعی گوناگون را بررسی و پیشنهاد می‌کند.

روش: این کار با ارزیابی تطبیقی انجام و نخست، چارچوب دو لایه‌ای برای دسته‌بندی شبکه‌های اجتماعی بر پایۀ ماهیت ارتباط میان کاربران و محتوا و تعریف اجزای منطق درآمدزایی پیشنهاد شد. سپس منطق درآمدزایی شبکه‌های اجتماعی گوناگون با این چارچوب مقایسه و پیشنهاد شدند.

یافته‌ها: یافته‌های این مقاله نشان دادند که شبکه‌های اجتماعی بیشتر از راه تبلیغات، اشتراک افزوده، فروش خدمات و محصولات جانبی، و سرمایه‌گذاری بیرونی/ تأمین مالی؛ جریان پول را وارد مجموعۀ خود می‌کنند. هر چند کاربرد و اولویت آنها بر پایة حرفه‌ای و/ یا تخصصی بودن شبکه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.

نتیجه‌گیری: شبکۀ اجتماعی زمانی می‌تواند ارزش بیافریند و از این ارزش درآمد به دست آورد که با ارائۀ خدمات و ویژگی‌های رایگان و جذاب، زمینۀ مشارکت مؤثری را فراهم سازد که در آن یک گروه از کاربران بتوانند ارتباط و محتوای دلخواه گروه دیگر را پدید آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Revenue Generating Logic of Social Network Sites: A Comparative Evaluation

نویسندگان [English]

  • Morteza Nabi-Meybodi
  • Hamid Reza Khedmatgozar
  • Sirous Alidousti

Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)

چکیده [English]

Purpose: Social network sites (SNSs) create many opportunities for businesses by preparing a context for interaction between the users and their participation in generating content. Like any other businesses, these networks require a logic to increase value creation and revenue generating. However, not a single logic can be suggested for all. This paper examines the revenue generating logic of different types of SNSs.

Methodology: Comparative evaluation is used for analyzing revenue generating of SNSs. Accordingly, a two-layer framework was first proposed and then different samples of SNSs were compared based on it.

Findings: SNSs can earn money via ads, premium subscriptions, selling additional services and products, and funding. However, considering the nature of these sites, some changes are made to the form of applying revenue generating techniques and their priorities to make them consistent with their competitive advantages.

Conclusion: A SNS can bring real value and generate money only when it can provide a free and attractive context for effective participation; in other words, when a group of users can provide another group or groups with relationships and content of interest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social network sites (SNSs)
  • classification of SNSs
  • value creation
  • revenue generating
  • business models

شفیعی نیک آبادی، م. و زارعی، ع. ا. (1396). اثربخشی تبلیغات شبکه‏های الکترونیک اجتماعی. کاوش‏‏‌های مدیریت بازرگانی، 9(17)، 149–173.

Reference

Afuah, A., & Tucci, C. L. (2003). Internet Business Models and Strategies: Text and Cases (2nd ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Al-Debei, M. M., & Avison, D. (2010). Developing a unified framework of the business model concept. European Journal of Information Systems, 19(3), 359–376. https://doi.org/10.1057/ejis.2010.21

Alexa Internet. (2018). The top 500 sites on the web. Retrieved December 8, 2018, from https://www.alexa.com/topsites

Allen, M. (2008). Web 2.0: An argument against convergence. Retrieved December 23, 2013, from http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2139/1946

Anderson, C. (2009). Free: The future of a radical price. New York: Random House Business Books.

Bailey, K. D. (1994). Typologies & Taxonomies - An Inrtoduction to Classification Techniques. California: Sage Publications, Inc.

Bang, H. J., & Lee, W. (2016). Consumer Response to Ads in Social Network Sites: An Exploration into the Role of Ad Location and Path. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 37(1), 1–14. https://doi.org/10.1080/10641734.2015.1119765

Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping the right crowd. Journal of Business Venturing, 29(5), 585–609. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.07.003

Bickart, B., Fournier, S., & Nisenholtz, M. (2017). What Trump Understands About Using Social Media to Drive Attention. Retrieved December 11, 2018, from https://hbr.org/2017/03/what-trump-understands-about-using-social-media-to-drive-attention

Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210–230. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x

Briggs, C. (2009). Web 2.0 Business Models as Decentralized Value Creation Systems. In M. D. Lytras, E. Damiani, & P. O. de Pablos (Eds.), Web 2.0: The business model (pp. 37–52). New York: Springer.

Cha, J. (2013). Business models of most-visited U.S. social networking sites. In A. B. Albarran (Ed.), The Social Media Industries (pp. 60–85). New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203121054

Chew, E. K., & Gottschalk, P. (2009). Information Technology Strategy and Management: Best Practices. Hershey, New York: Information Science Reference (an imprint of IGI Global). Retrieved from http://www.igi-global.com/book/information-technology-strategy-management/594&f=perpetual-access

Cook, D. (2013). Candy Crush Saga at one: King reflects on a year of mobile dominance. Retrieved from http://www.vg247.com/2013/12/16/candy-crush-saga-at-one-king-reflects-on-a-year-of-mobile-dominance/

CrunchBase. (2014). ResearchGate Info. Retrieved July 15, 2014, from http://www.crunchbase.com/organization/researchgate

Dasgupta, P. (2013). Evaluation of Revenue Model for Social Networking Sites and Implications. Journal of Marketing & Communication, 9(2), 10–18. Retrieved from https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=94590057&site=ehost-live

Dawson, R. (2009). Implementing Enterprise 2.0: A Practical Guide To Creating Business Value Inside Organizations With Web Technologies. San Francisco, CA: Advanced Human Technologies.

DiMicco, J., Millen, D. R., Geyer, W., Dugan, C., Brownholtz, B., & Muller, M. (2008). Motivations for social networking at work. In Proceedings of the 2008 ACM conference on Computer supported cooperative work (pp. 711–720). San Diego, CA, USA: ACM.

Elsevier. (2019). About Mendeley. Retrieved January 12, 2019, from https://www.elsevier.com/solutions/mendeley

Enders, A., Hungenberg, H., Denker, H.-P., & Mauch, S. (2008). The long tail of social networking. Revenue models of social networking sites. European Management Journal, 26(3), 199–211. https://doi.org/10.1016/j.emj.2008.02.002

Facebook Inc. (2017). Facebook Annual Report. Retrieved from https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/annual_reports/FB_AR_2017_FINAL.pdf

Falch, M., Henten, A., Tadayoni, R., & Windekilde, I. (2009). Business Models in Social Networking. In CMI International Conference on Social Networking and Communities. Ballerup, Denmark.

Gompers, P., & Lerner, J. (2001). The Venture Capital Revolution. Journal of Economic Perspectives, 15(2), 145–168. https://doi.org/10.1257/jep.15.2.145

Hanafizadeh, P., Zare Ravasan, A., Nabavi, A., & Mehrabioun, M. (2012). A Literature Review on the Business Impacts of Social Network Sites. International Journal of Virtual Communities and Social Networking, 4(1), 46–60. https://doi.org/10.4018/jvcsn.2012010104

Henri, F., & Pudelko, B. (2003). Understanding and analysing activity and learning in virtual communities. Journal of Computer Assisted Learning, 19(4), 474–487. https://doi.org/10.1046/j.0266-4909.2003.00051.x

Hoegg, R., Martignoni, R., Meckel, M., & Stanoevska-Slabeva, K. (2006). Overview of business models for Web 2.0 communities. In Proceedings of GeNeMe (pp. 33–49). Dresden.

Hu, X. (2011). Social Media Business Model Analysis - Case Tencent, Facebook, and Myspace. Aalto University. Retrieved from https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/676

Khasawneh, R. T. (2017). Social Media as a New Emerging Tool of Marketing. In W. Al-Rabayah, R. Khasawneh, R. Abu-Shamaa, & I. Alsmadi (Eds.), Strategic Uses of Social Media for Improved Customer Retention (pp. 1–10). Hershey, PA: IGI Global.

Kim, W., Jeong, O.-R., & Lee, S.-W. (2010). On social Web sites. Information Systems, 35(2), 215–236. https://doi.org/10.1016/j.is.2009.08.003

Lee, I. (2011). Overview of Emerging Web 2.0-Based Business Models and Web 2.0 Applications in Businesses. International Journal of E-Business Research, 7(4), 1–16. https://doi.org/10.4018/jebr.2011100101

Linder, J., & Cantrell, S. (2000). Changing Business Models: Surveying the Landscape.

LinkedIn Corporation. (2016). LinkedIn Annual Report. Retrieved from https://investors.linkedin.com/results-and-financials/annual-reports/default.aspx

Magretta, J. (2002). Why Business Models Matter. Harvard Business Review, 80(5), 86–92.

Mir, I. A. (2017). Impact of Entertainment Motivational Drivers on User Acceptance of Online Social Network Banner Advertising : A Grati fi cation Perspective. Zagreb International Review of Economics & Business, 20(1), 19–47. https://doi.org/10.1515/zireb-2017-0006

Musiał, K., & Kazienko, P. (2013). Social networks on the Internet. World Wide Web, 16(1), 31–72. https://doi.org/10.1007/s11280-011-0155-z

Nair, S. (2014). Why Facebook is a leading social media player. Retrieved July 31, 2014, from http://marketrealist.com/2014/01/facebook/

O’Dell, S. (2010). Opportunities and Obligations for Libraries in a Social Networking Age: A Survey of Web 2.0 and Networking Sites. Journal of Library Administration, 50(3), 237–251. https://doi.org/10.1080/01930821003634989

O’Reilly, T. (2005). What Is Web 2.0. Retrieved December 23, 2013, from http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1

OECD. (2007). Participative Web: User-Created Content. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Retrieved from http://www.oecd.org/internet/interneteconomy/38393115.pdf

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0307-10.2010

Ott, B. L. (2017). The age of Twitter: Donald J. Trump and the politics of debasement. Critical Studies in Media Communication, 34(1), 59–68. https://doi.org/10.1080/15295036.2016.1266686

Pateli, A. G., & Giaglis, G. M. (2004). A research framework for analysing eBusiness models. European Journal of Information Systems, 13(4), 302–314. https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000513

Porter, M. E. (1998). Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors. New York, NY: The Free Press.

Rappa, M. A. (2003). Business Models on the Web. Retrieved from http://digitalenterprise.org/models/models.html

Rappa, M. A. (2004). The utility business model and the future of computing services. IBM Systems Journal, 43(1), 32–42. https://doi.org/10.1147/sj.431.0032

Sankar, K., & Bouchard, S. A. (2009). Enterprise Web 2.0 Fundamentals. Indianapolis, IN USA: Cisco Systems, Inc.

Shema, H. (2012). Interview with Richard Price, Academia.edu CEO. Retrieved September 2, 2014, from http://blogs.scientificamerican.com/information-culture/2012/10/31/interview-with-richard-price-academia-edu-ceo/

Shu, C. (2014). Japanese Internet Giant Rakuten Acquires Viber For $900M.

Stabell, C. B., & Fjeldstad, Ø. D. (1998). Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks. Strategic Management Journal, 19(5), 413–437. https://doi.org/10.1.1.120.9326

Statista. (2018a). Advertising revenues of selected social networks in the United States from 2015 to 2018 (in million U.S. dollars). Retrieved November 16, 2018, from https://www.statista.com/statistics/426520/us-social-networks-ad-revenues/

Statista. (2018b). Revenue of selected social media companies from 2014 to 2017 (in million U.S. dollars). Retrieved November 16, 2018, from https://www.statista.com/statistics/271582/revenue-of-selected-social-media-companies/

Steininger, D. M., Wunderlich, P., & Pohl, F. (2013). Exploring competitive advantage of social networking sites: A business model perspective. In 21st European Conference on Information Systems. Utrecht, the Netherlands.

Strickland, J. (2009). How do social networking sites make money? Retrieved January 5, 2014, from http://computer.howstuffworks.com/internet/social-networking/information/how-social-networking-sites-make-money.htm

Think Gaming. (2013). Candy Crush Saga - Revenue estimates, app rankings & ARPU. Retrieved from http://thinkgaming.com/app-sales-data/2/candy-crush-saga/

Tweney, D. (2013). Bill Gates joins $35M round in ResearchGate to make science more open. Retrieved May 8, 2014, from http://venturebeat.com/2013/06/04/researchgate-bill-gates/

Twitter,  inc. (2018). Twitter Annual Report. Retrieved from http://www.viewproxy.com/Twitter/2018/AnnualReport2017.pdf

Twitter, I. (2019). Ad targeting. Retrieved January 17, 2019, from https://business.twitter.com/en/targeting.html

Vartiainen, P. (2002). On the Principles of Comparative Evaluation. Evaluation, 8(3), 359–371. https://doi.org/10.1177/135638902401462484

Vascellaro, J. E. (2007). Social Networking Goes Professional. Retrieved June 10, 2012, from http://online.wsj.com/article/SB118825239984310205.html

Wang, Y., Tang, J., Jin, Q., & Ma, J. (2014). On studying business models in mobile social networks based on two-sided market (TSM). The Journal of Supercomputing, 70(3), 1297–1317. https://doi.org/10.1007/s11227-014-1228-4

Weill, P., & Vitale, M. (2001). Place to Space: Migrating to Ebusiness Models. Boston: Harvard Business School Press.

Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171–180. https://doi.org/10.1002/smj.4250050207

Wilson, F. (2006). The Freemium Business Model. Retrieved from http://www.avc.com/a_vc/2006/03/the_freemium_bu.html

Wu, A., DiMicco, J. M., & Millen, D. R. (2010). Detecting professional versus personal closeness using an enterprise social network site. In Proceedings of the 28th international conference on Human factors in computing systems - CHI ’10 (pp. 1955–1964). Atlanta, Georgia, USA: ACM Press. https://doi.org/10.1145/1753326.1753622

Zaugg, H., West, R. E., Tateishi, I., & Randall, D. L. (2011). Mendeley: Creating Communities of Scholarly Inquiry Through Research Collaboration. TechTrends, 55(1), 32–36. https://doi.org/10.1007/s11528-011-0467-y

 

CAPTCHA Image