نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

10.22091/stim.2020.3905.1280

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد.
روش­شناسی: پژوهش حاضر پیمایشی بوده و از پرسشنامه ترکیبی(محقق ساخته و استاندارد) با طیف لیکرت استفاده شده است. 76 نفر از کارکنان معاونت با مدرک تحصیلی بالای لیسانس به صورت تصادفی انتخاب و بعد از نمونه‌گیری، 64 نفر انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS18 انجام شد. از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت سنجش نرمال بودن داده‎ها، از آزمون همبستگی اسپیرمن جهت آزمون فرضیه‎ها و از آزمون فریدمن جهت رتبه‏بندی متغیرهای پژوهش بهره‎گیری شده است.
نتایج: یافته‌ها نشان داد به منظور مدیریت صحیح و موفقیت­آمیز دانش، باید به فرهنگ سازمان توجه کرد. بین ابعاد فرهنگ سازمانی و ابعاد مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین آزمون فریدمن مشخص کرد که هویت سازمانی برای ارتقاء نظام فرهنگ سازمانی در سازمان اولویت داشته و خلاقیت دارای پایین‏ترین رتبه است.
نتیجه‏گیری: میانگین رتبه‏ها بهترین وضعیت در بهره‏برداری از دانش را در بین مولفه‎های مدیریت دانش نشان می‌دهد و متغیر حفظ و ذخیره دانش پایین‌ترین رتبه را دارد، یعنی برای ارتقای نظام مدیریت دانش در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی این متغیر باید تقویت شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management in View of the Staff of Deputy of Research and Technology Ministry of Health and Medical Education

نویسندگان [English]

  • Elmira Janavi 1
  • Zohre Rezaei 2
  • Sanaz Poroushasb 3

1 Assistant professor, Department of scientometrics, National Research Institute for Science Policy (NRISP), Tehran, Iran

2 Master of Knowledge and Information Sciences, Deputy of Research and Technology, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran

3 Master of Knowledge and Information Sciences, Deputy of Research and Technology, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objectives: This study was conducted for the purpose of assessing the relationship between organizational culture and knowledge management based from the Undersecretary for Research and Technology, Ministry of Health and Education staffs’ point of view.
Methods: This study was a survey. Main data of this research has been collected with using close ended questionnaire (standard researcher made) and the Likert scale was used for each variable. Study population includes 76 personnel from the Undersecretary for Research and Technology, Ministry of Health and Medical Education having Bachelor’s degree, Master’s, PhD and Doctor of Medicine. After the inclusion and exclusion criteria, a total of 64 participants were finally selected. Data analysis was done by SPSS18.The Kolmogorov-Smirnov test has done in order to normality measuring data and the hypotheses were examed by the Spearman correlation coefficient test, also the Friedman test was used to ranking variables.
Results: Results showed that in order to attain a successful knowledge management, organization’s culture should be recognized. There is a significant relationship between organizational culture and knowledge management. By Friedman test, we came to the conclusion that an organization’s identity has been given the highest priority and has gained the best status among the organization’s cultural components while the Innovation variable has obtained the lowest rank and this point to the fact that in the current situation, Innovation within the organization is considered not desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • organizational culture
  • Deputy of Research and Technology
  • Ministry of Health and Medical Education
CAPTCHA Image