تأثیر شبکه‌های اجتماعی در بهبود وضعیت اطلاع رسانی و جذب مخاطبین کتابخانه‌های عمومی شهر تهران از دید کتابداران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خیابان شریعتی، نرسیده به میرداماد، نبش خیابان گل نبی، پلاک ۱۰۷۱

2 گروه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تهران ایران

10.22091/stim.2020.5546.1395

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر حضور شبکه‌های اجتماعی در بهبود وضعیت اطلاع رسانی و جذب مخاطبین کتابخانه‌های عمومی شهر تهران از دیدکتابداران است.
روش: پیمایشی از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران است. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته گردآوری شده است. بررسی روایی ابزار با کمک 10 دانش‌آموخته و حرفه‌مند و 5 متخصص خبره رشته انجام شد. پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شده است. در نهایت داده‌های گردآوری شده در نرم افزار اس پی اس اس وارد و کدگذاری و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون K2 و آزمون فریدمن استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است از دید این کتابداران استفاده از شبکه‌های اجتماعی در بهبود اطلاع‌رسانی و جذب مخاطب به کتابخانه‌های عمومی موثر است و بهتر است برای افزایش کارایی و ارائه‌ی خدمات بهتر و مناسب‌تر از این شبکه‌ها نیز بهره ببرند. کتابداران علاقه‌مند به دریافت آموزش در این رابطه هستند.
نتیجه‌گیری: از دید این کتابداران استفاده از شبکه‌های اجتماعی در بهبود اطلاع‌رسانی و جذب مخاطب به کتابخانه‌های عمومی موثر است و بهتر است برای افزایش کارایی و ارائه‌ی خدمات بهتر و مناسب‌تر از این شبکه‌ها نیز بهره ببرند و در این راستا کتابداران علاقه‌مند به دریافت آموزش در این رابطه هستند. بنابراین ارتقا زیرساخت های لازم برای بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی بایستی در مدنظر تصمیم‌سازان و سیاستگذاران کتابخانه‌های عمومی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Networking on Improving Information and Attracting Public Library Contacts From the View of Libraries

نویسندگان [English]

  • fariba mardani 1
  • Elmira Janavi 2
1 خیابان شریعتی، نرسیده به میرداماد، نبش خیابان گل نبی، پلاک ۱۰۷۱
2 scientometrics departement of NRISP, Tehran , Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to investigate the effect of social networks on the situation of informing and attracting library audiences of Tehran's public libraries from the librarians point of view.
Method: This research is an analytical-descriptive survey. The research tool was a researcher-made questionnaire whose validity was assessed with the help of 10 graduates and professionals and 5 experts in the field. The reliability of the research is also evaluated by the method of calculating Cronbach's alpha coefficient. The statistical society includes 360 librarians of Tehran public libraries.The data is gathered through a researcher-made questionnaire which were distributed in Tehran's public libraries (the institute of public libraries and libraries of the cultural and art organization of Tehran municipality).The obtained data were analysed by ‘SPSS’.
Results: The results show that librarians of public libraries in Tehran consider the use of social networks to be effective in improving the information and attracting the public to public libraries.Make these networks better and more useful.Many of these librarians also use social media and are interested in receiving education.
Conclusion:Telegram has the most use among the audiences of the libraries under study,followed by Instagram. Soroush has the lowest usage. It seems that due to the filtering of Telegram and the emergence of Soroush's social network with a platform similar to Telegram, this network still has not been able to attract the audience.Not to mention that none of the librarians have reported that the library does not require the use of social media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "public libraries"
  • "social networks"
  • "librarian"
  • "Tehran"
CAPTCHA Image