بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

 • ذبیحی فریدیان، فاطمه [1] کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • ذوالفقاری، مهسا [1] علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • ذوالفقاری زعفرانی، رشید [1] استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران .

ر

 • رجایی پور، سعید [1] دانشگاه اصفهان
 • رجایی خوزانی، زهرا [1] دانشگاه اصفهان
 • رجایی خوزانی، زهرا [1] نهاد کتابخانه های عمومی کشور، استان اصفهان
 • رحمانی، مریم [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
 • رحمانی، مهدی [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رحمانی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
 • رحمانی، مهدی [1] دانشگاه تهران
 • رحمانی، مهدی [1] دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی (گرایش بازیابی اطلاعات و دانش)، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • رحیم پور، نازیلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
 • رداد، ایرج [1] دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
 • رشید، علی اصغر [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
 • رشیدی، الهام [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابدار کتابخانه شهید مطهری، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • رشیدی، الهام [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، کارشناس آمار و پژوهش، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • رشیدی، الهام [1] کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، کتابدار کتابخانه شهید مطهری، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • رضایی شریف آبادی، سعید [1] استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
 • رضائی، مهدی [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • رضائی نور، جلال [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
 • رمضانی، هادی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی؛ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، آذربایجان غربی، ایران
 • رنجبرفرد، مینا [1] عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا- گروه مدیریت فن آوری اطلاعات - استادیار گروه مدیریت
 • رهسپارفرد، خیراله [1] استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی،دانشگاه قم، قم، ایران
 • رهسپارفرد، خیراله [1] استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران .
 • روتن، سیده زهرا [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

ز

س

ش

 • شاهینی، شبنم [1] کتابدار مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
 • شریفی، وحید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • شرفی، علی [1] دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات و دانش، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران؛ کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
 • شریف مقدم، هادی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 • شعبانی، احمد [1] دانشگاه اصفهان
 • شفیع تبار سماکوش، نوروز [1] استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور، ایران
 • شقاقی، علی [1] کارشناس ارشد علم‏‌سنجی، گروه علم اطلاعات و دانش‌‏شناسی، دانشگاه شاهد؛ کارشناس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، تهران، ایران.
 • شکاری، محمدرضا [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه تهران
 • شکرخواه، یونس [1] استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

ص

ض

ط

ظ

 • ظریف قاسمیان، نعیمه [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس، کارشناس پژوهشی و مسئول مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر شهر مشهد

ع

غ

ف

ق

ک

 • کاظمی، زهرا [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
 • کاظمی، فهیمه [1] تحصیلات کاردانی و مربی نهضت سواد آموزی، محل تحصیل دانشگاه تبریز
 • کرانی، اکرم [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابدار کتابخانه شهید مطهری، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • کرانی، اکرم [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ،کتابدار کتابخانه امیرکبیر کرمانشاه، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • کربلا آقایی کامران، معصومه [1] عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا
 • کریمی، رضا [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • کریمی، رضا [1] عضو هیات علمی دانشگاه قم
 • کریمی، فاطمه [1] مربی، گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، زاهدان، ایران.
 • کعب عمیر، فریده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطّلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کعب عمیر، فریده [2] دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [1]
 • کوکبی، مرتضی [1] استاد گروه علم اطلاعات و انش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [2] دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کولائیان، فردین [1] عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • کولائیان، فردین [1] مربی پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
 • کوهی رستمی، منصور [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

گ

 • گلابیان مقدم، مرضیه [1] دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
 • گیلوری، عباس [1] استادیار گروه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

ل

م

ن

و

 • ورناصری، احمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ه

ی

 • یاری، صادق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.