آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

 • دانش، فرشید [1] استادیار، گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری اطلاعات، شیراز، ایران

 • دخت عصمتی، محدثه [1] -

 • دخت‌عصمتی، محدثه [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

 • دوخانی، فیروزه [1] دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

 • دولانی، عباس [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران .

ذ

 • ذبیحی فریدیان، فاطمه [1] کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

 • ذوالفقاری، مهسا [1] علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 • ذوالفقاری زعفرانی، رشید [1] استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران .

ر

 • رجایی پور، سعید [1] دانشگاه اصفهان

 • رجایی خوزانی، زهرا [1] دانشگاه اصفهان

 • رجایی خوزانی، زهرا [1] نهاد کتابخانه های عمومی کشور، استان اصفهان

 • رحیمی، صالح [1] استادیار، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 • رحمانی، مریم [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

 • رحمانی، مهدی [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • رحمانی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

 • رحمانی، مهدی [1] دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی (گرایش بازیابی اطلاعات و دانش)، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 • رحیم پور، نازیلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

 • رداد، ایرج [1] دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

 • رشید، علی اصغر [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

 • رشیدی، الهام [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابدار کتابخانه شهید مطهری، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور

 • رشیدی، الهام [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، کارشناس آمار و پژوهش، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور

 • رشیدی، الهام [1] کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، کتابدار کتابخانه شهید مطهری، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور

 • رضایی، زهره [1] کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

 • رضایی شریف آبادی، سعید [1] استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

 • رضائی، مهدی [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

 • رضائی نور، جلال [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم

 • رمضانی، هادی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی؛ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، آذربایجان غربی، ایران

 • رهسپارفرد، خیراله [1] استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی،دانشگاه قم، قم، ایران

 • رهسپارفرد، خیراله [1] استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران .

 • روتن، سیده زهرا [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

ز

س

ش

 • شاهینی، شبنم [1] کتابدار مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

 • شریف، عاطفه [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • شریفی، وحید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

 • شرفی، علی [1] دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات و دانش، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران؛ کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

 • شریف مقدم، هادی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

 • شعبانی، احمد [1] دانشگاه اصفهان

 • شفیع تبار سماکوش، نوروز [1] استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور، ایران

 • شقاقی، علی [1] کارشناس ارشد علم‏‌سنجی، گروه علم اطلاعات و دانش‌‏شناسی، دانشگاه شاهد؛ کارشناس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، تهران، ایران.

 • شقاقی، مهدی [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 • شکاری، محمدرضا [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه تهران

 • شکرخواه، یونس [1] استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

ص

ض

ط

ظ

 • ظریف قاسمیان، نعیمه [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس، کارشناس پژوهشی و مسئول مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر شهر مشهد

ع

غ

ف

ق

ک

 • کاظمی، فهیمه [1] تحصیلات کاردانی و مربی نهضت سواد آموزی، محل تحصیل دانشگاه تبریز

 • کاظمی علیشاهی، حمید [1] کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گرایش مدیریت کتابخانه‌‌های دیجیتال، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 • کرانی، اکرم [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابدار کتابخانه شهید مطهری، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور

 • کرانی، اکرم [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ،کتابدار کتابخانه امیرکبیر کرمانشاه، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور

 • کربلا آقایی کامران، معصومه [1] عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا

 • کریمی، رضا [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

 • کریمی، رضا [1] عضو هیات علمی دانشگاه قم

 • کریمی، فاطمه [1] مربی، گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، زاهدان، ایران.

 • کعب عمیر، فریده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطّلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 • کعب عمیر، فریده [2] دانشگاه شهید چمران اهواز

 • کوکبی، مرتضی [1]

 • کوکبی، مرتضی [1] استاد گروه علم اطلاعات و انش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 • کوکبی، مرتضی [2] دانشگاه شهید چمران اهواز

 • کولائیان، فردین [1] عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

 • کولائیان، فردین [1] مربی پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

 • کوهی رستمی، منصور [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

گ

 • گلابیان مقدم، مرضیه [1] دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

 • گیلوری، عباس [1] استادیار گروه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

ل

م

ن

و

 • ورناصری، احمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ه

ی

 • یاری، صادق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.