بر اساس نویسندگان

آ

 • آجرلو، لیلا [1] کارشناس ارشد، گروه کتابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
 • آقاجانی کوپائی، حامد [1] کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • آقائی، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه لامه طباطبایی
 • آل طاها، آزاده [1] دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آهنگ، فرحناز [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

ا

ب

 • بابایی، میثم [1] مدیر گروه مدیریت دانشگاه پیام نور فارسان
 • بابایی، مطهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • بابازاده، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بیات، بهروز [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • بیات، فاطمه [1] کارمند
 • باغستانی تجلی، عطیه [1] کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مشهد، ایران.
 • باقری، توران [1] دکتری علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه، استاد مدعو دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • باقریان، نجمه [1] کارشناس علم سنجی موسسه سلامت پژوهان کوثر
 • باقری نیا، گلی [1] کتابدار مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان
 • بختیاری، مسعود [1] استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • بریاجی، مهدی [1] دانشگاه چمران اهواز
 • برزگران، نیلوفر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • بشیری، جواد [1] عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • بشیری، جواد [1] مربی پژوهشی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، مدیر انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • بیگدلی، زاهد [1] استاد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بیگدلی، زاهد [1] استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • بیگدلی، زاهد [1] استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • بیگدلی، زاهد [1] هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بلوچ، سلیم [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • بهرامی، سوسن [2] استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • بهرامی، سوسن [1] استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • بهرامی نیا، سارا [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی
 • بهزادی، حسن [1] دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
 • بهزادی، حسن [1] دانشگاه فردوسی مشهد
 • بهشتی، ملوک سادات [1] عضو هیئت علمی ایران داک
 • بهمن آبادی، علیرضا [1] عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

 • دانش، فرشید [1] استادیار، گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری اطلاعات، شیراز، ایران
 • دخت عصمتی، محدثه [1] -
 • دخت‌عصمتی، محدثه [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
 • درزی خلردی، صغری [1] کتابدار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • دوخانی، فیروزه [1] دانشگاه علوم وتحقیقات تهران
 • دولانی، عباس [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران .

ذ

 • ذبیحی فریدیان، فاطمه [1] کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • ذوالفقاری، مهسا [1] علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • ذوالفقاری زعفرانی، رشید [1] استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران .

ر

 • ریاحی نیا، نصرت [1] استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • ریاحی نیا، نصرت [1] استاد،عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی. ،ایران
 • ریاحی نیا، نصرت [1] استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی
 • رجایی پور، سعید [1] دانشگاه اصفهان
 • رجایی خوزانی، زهرا [1] دانشگاه اصفهان
 • رجایی خوزانی، زهرا [1] نهاد کتابخانه های عمومی کشور، استان اصفهان
 • رجب‌زاده، علی [1] دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 • رحیمی، صالح [2] عضو هیات علمی
 • رحیمی، صالح [1] استادیار، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • رحمانی، مریم [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
 • رحمانی، مهدی [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رحمانی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
 • رحمانی، مهدی [1] دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی (گرایش بازیابی اطلاعات و دانش)، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • رحیم پور، نازیلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
 • رداد، ایرج [1] دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
 • رزاقی، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • رشید، علی اصغر [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
 • رشیدی، الهام [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابدار کتابخانه شهید مطهری، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • رشیدی، الهام [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، کارشناس آمار و پژوهش، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • رشیدی، الهام [1] کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، کتابدار کتابخانه شهید مطهری، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • رضایی، زهره [1] کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران
 • رضایی شریف آبادی، سعید [1] استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
 • رضائی، مهدی [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • رضائی نور، جلال [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
 • رضوی، سید علی اصغر [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • رضوی، سید علی اصغر [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانششناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • رضوی، سید علی اصغر [2] استادیار،گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • رضوی، سید علی اصغر [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
 • رمضانی، هادی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی؛ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، آذربایجان غربی، ایران
 • رهسپارفرد، خیراله [1] استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی،دانشگاه قم، قم، ایران
 • رهسپارفرد، خیراله [1] استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران .
 • روتن، سیده زهرا [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

ز

س

ش

 • شاپوری، سودابه [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گرایش بازیابی اطلاعات، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
 • شاهینی، شبنم [1] کتابدار مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
 • شبانکاره، خدیجه [1] کارشناس علم سنجی- دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛ دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-دانشکده مدیریت
 • شجاعی کاریزکی، شایسته [1] گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گرایش بازیابی اطلاعات، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
 • شیرزاد، مجید [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران
 • شریف، عاطفه [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شریفی، وحید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • شرفی، علی [1] دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات و دانش، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران؛ کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
 • شریف مقدم، هادی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 • شعبانی، احمد [1] دانشگاه اصفهان
 • شفیع تبار سماکوش، نوروز [1] استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور، ایران
 • شقاقی، علی [1] کارشناس ارشد علم‏‌سنجی، گروه علم اطلاعات و دانش‌‏شناسی، دانشگاه شاهد؛ کارشناس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، تهران، ایران.
 • شقاقی، مهدی [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • شکاری، محمدرضا [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه تهران
 • شکرخواه، یونس [1] استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
 • شیهکی تاش، مهیم [1] استادیار گروه مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • شهنی ییلاق، منیجه [1] استاد، گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ص

ض

ط

ظ

 • ظریف قاسمیان، نعیمه [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس، کارشناس پژوهشی و مسئول مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر شهر مشهد

ع

غ

ف

ق

ک

 • کاظمی، فهیمه [1] تحصیلات کاردانی و مربی نهضت سواد آموزی، محل تحصیل دانشگاه تبریز
 • کاظمی علیشاهی، حمید [1] کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گرایش مدیریت کتابخانه‌‌های دیجیتال، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • کرانی، اکرم [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابدار کتابخانه شهید مطهری، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • کرانی، اکرم [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ،کتابدار کتابخانه امیرکبیر کرمانشاه، اداره کل استان کرمانشاه، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • کربلا آقایی کامران، معصومه [1] عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا
 • کریمی، رضا [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • کریمی، رضا [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • کریمی، رضا [1] عضو هیات علمی دانشگاه قم
 • کریمی، فاطمه [1] مربی، گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، زاهدان، ایران.
 • کریمی، منا [1] کتابدار کتابخانه عمومی شهدای گرمسار
 • کعب عمیر، فریده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطّلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کعب عمیر، فریده [2] دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [1]
 • کوکبی، مرتضی [1] استاد گروه علم اطلاعات و انش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [2] دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کولائیان، فردین [1] عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • کولائیان، فردین [1] مربی پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
 • کوهی رستمی، منصور [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

گ

ل

م

ن

 • نارمنجی، سید مهدی [1] دکتری علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی؛ اداره کل کتابخانه‌‌های عمومی خراسان جنوبی، خراسان جنوبی، ایران
 • نیازمند، محمدرضا [1] مرکز منطقه ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری شیراز
 • ناصری، وجیهه [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابدار کتابخانه عمومی
 • نافعی، رشید [1] دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل، ایران
 • نبی میبدی، مرتضی [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
 • نجاری، تراب [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تبریز
 • نظافتی، نوید [1] دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نظری، فریبا [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. نویسنده مسئول
 • نظری زاده دهکردی، سمیه [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی، دانشگاه یزد
 • نعیمی، جمیله [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • نعمت الهی، زهرا [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • نعمتی انارکی، لیلا [1] استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • نقی زاده، یاسمن [1] کتابدار نهادکتابخانه های عمومی کشور
 • نقش، امیررضا [1] گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، ایران
 • نقش، امیررضا [1] دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • نقشینه، نادر [1] دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نوری پور، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • نوروزی، یعقوب [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
 • نوروزی، یعقوب [2] دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • نوروزی، یعقوب [4] هیات علمی دانشگاه قم
 • نوروزی، علیرضا [1] دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • نوشین فرد، فاطمه [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • نوکاریزی، محسن [1] استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

و

 • ورناصری، احمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • وهابی، فتانه [1] دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران، ایران

ه

ی