مقاله پژوهشی
2. ارزیابی طولی وضعیت کیفیت ارائه ی خدمات در کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز با ابزار لیب کوال

عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده کعب عمیر

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 9-31

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.776

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی طولی وضعیت کیفیت ارائه خدمات در کتابخانهمرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز از نظر کاربران و مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش آقای محسن شمس اژیه در سال 1387 با استفاده از ابزار لیب کوال بود که در سال 1392 انجام شد.روش شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه اعضای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها

غلامرضا حیدری؛ فرزانه قنادی نژاد؛ مرضیه سقائی طلب

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 33-64

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.778

چکیده
  چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و دسته‏بندی نیازهای پژوهشی کتابخانه‏های عمومی استان خوزستان و تعیین اولویت‏های پژوهشی از میان نیازهای شناسایی شده از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‏هاست. روش: این پژوهش که به روش پیمایشی انجام شده است، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. نقش هوش فرهنگی بر عملکرد کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علامه طباطبائی

میترا صمیعی؛ سمیرا آقائی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 65-80

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.777

چکیده
  هدف: این پژوهش، با هدف بررسی نقش هوش فرهنگی بر عملکرد کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفته است. روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی، و به روش پیمایشی – توصیفی انجام گرفته است. در این پژوهش رابطه هوش فرهنگی وابعاد آن با عملکرد کتابداران با استفاده از ابزار پرسش‌نامه، مورد بررسی قرار گرفته است و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. آیا کاربران کتابخانه‌های عمومی از شبکه‌های اجتماعی برای اشتراک دانش استفاده می‌کنند؟: یک مطالعه کیفی

اورانوس تاج‌الدینی؛ راضیه سعادت نسب؛ عادل سلیمانی نژاد

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 81-102

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.779

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی چگونگی به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی برای اشتراک دانش توسط کاربران و مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان است.روش‌شناسی: در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای استفاده‌شده است. جامعه پژوهش حاضر همه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان است و نمونه‌ پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. ارزیابی کیفی وب گاه‌های کتابخانه‌های دانشگاهی: مورد مطالعه کتابخانه های مرکزی دانشگاه‌های مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

یعقوب نوروزی؛ راحیل زابلی دهنوی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 103-124

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.769

چکیده
  هدف: هدف تحقیق، ارزیابی کیفی وب گاه‌های کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از "وب کیو ای اِم" است.روش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی- توصیفی انجام گرفته است. این تحقیق بر روی 10 وب گاه کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های برتر مادر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. سنجش میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مفهوم استناد

مهدی رحمانی؛ محسن زین العابدینی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 125-140

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.708

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مفهوم استناد بود. روش‌: پژوهش به لحاظ هدف کاربردى و از لحاظ گردآوری داده‌ها تحلیلی- پیمایشی بود. برای نیل به اهداف پژوهش، علاوه بر مطالعات نظری و بررسی ادبیات پژوهش، داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته در مورد سنجش میزان آشنایی دانشجویان با مفهوم استناد گردآوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی شهر قم (دوره اول متوسطه)

ثریا ضیائی؛ مریم سلامی؛ امیر متقی دادگر

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 141-165

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.770

چکیده
  هدف: این مقاله وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی شهر قم (مقطع راهنمایی) از لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات، فضا، بودجه و امکانات ماشینی و … مورد بررسی قرار داده است. روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی توصیفی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . جامعه آماری شامل تمام مدارس راهنمایی (متوسطه اول) شهر قم (220) می‌باشد. ...  بیشتر