مقاله پژوهشی
1. تحلیل اثرات واسطه‌ای مؤلفه‌های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی)

فاطمه هلالیان مطلق؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 7-27

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2152.1143

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات واسطه‌ای مؤلفه‌های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی بر پایه الگوی پایه‌های ساختمان مدیریت دانش پروست و همکاران (2000) می‌باشد.روش: این پژوهش از نظر ماهیت پیمایشی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی صورت گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش 370 نفر از کارکنان شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. ارزیابی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بر عملکرد سازمانی از دیدگاه مدیران، مطالعه موردی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی شهر قم

معصومه مقیمی فیروز آباد

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 28-48

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2174.1147

چکیده
  چکیدهتحقیق حاضر با هدف ارزیابی وضعیت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها و موسسات آموزش علمی و کاربردی شهر قم انجام گرفته است. به این منظور تعداد 164 نفر از مدیران شاغل در معاونت های آموزشی، معاونت های پژوهشی و فناوری، معاونت دانشجویی و فرهنگی، معاونت تحصیلات تکمیلی، معاونت اداری و مالی، مدیریت آزمایشگاه ها، روئسای دانشکده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. امکان سنجی ارائه آموزش مجازی در رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد

انسیه ملکیان فرد؛ هادی شریف مقدم

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 49-69

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.695.1039

چکیده
  این پژوهش به سنجش امکان ارائه آموزش مجازی از طریق اینترنت در رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد پرداخته‌است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش، پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری از دو گروه اساتید دانشگاه پیام نور مشهد و کلیه دانشجویانی که در سال 1393 در مقطع کارشناسی یکی از رشته‌های علوم انسانی دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی انگیزه‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی در میان دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی

شهلا لطفی هرسینی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 70-90

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2223.1149

چکیده
  هدف: شناسایی انگیزه‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی انجام گرفته است.روش پژوهش:از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کار، پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه‌ دانشجویان مشغول به تحصیل علم اطلاعات و دانش شناسی (N=1000) شهر کرمانشاه می‌باشد بر اساس جدول مورگان، (N= 180) نفر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. مطالعه تأثیر فناوری های آموزشی بر رابطه بین سواد اطلاعاتی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

معصومه مقصودی؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 91-111

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2032.1136

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر فناوریهای آموزشی بر رابطه بین سواد اطلاعاتی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و روش پژوهش همبستگی می باشد. جامعه آماری دانش آموزان پسر پایه ششم مدارس شهدای فرهنگی و شهید کماسی بجنورد به تعداد 200 نفر در هر مدرسه می باشد. نمونه شامل 63 نفر در مدرسه شهید کماسی و 64 نفر در مدرسه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی کاربردپذیری ابزارهای رابط موجود در پیشینه‌های کتابشناختی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای نمایش روابط کتابشناختی: ضرورت بازنگری در استاندارد‌های مورد استفاده

سیده رقیه حجازی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 112-132

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.316.1021

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه تصویری از ابزارهای رابط در پیشینه‌های کتابشناختی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن‌ها با انواع روابط کتابشناختی مطرح در طبقه‌بندی‌های تیلت، اسمیراگلیا، و الگوی اف.آر.بی.آر. بود تا از این طریق بتوان به میزان تجانس آن‌ها با یکدیگر پی برد.روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش از نوع مطالعات انطباقی بود، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. سیر موضوعی و وضعیت کتب ترجمه شده در حوزه جنسیت، زنان و خانواده در ایران

فائزه سادات طباطبایی امیری؛ رضا کریمی؛ طیبه حاج باقریان

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 133-153

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2105.1140

چکیده
  در پژوهش حاضر، با استفاده از روش کتابسنجی، وضعیت کلی کتاب‌های ترجمه شده حوزه زنان و خانواده بر اساس هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت کلی کتاب‌های ترجمه شده حوزه زنان و خانواده بر اساس متغیرهایی نظیر موضوع اصلی و فرعی، زبان، نویسنده، کشور محل نشر، نوع فعالیت و جنسیت مترجمان و مؤلفان و فعالیت‌های ناشران داخلی در سطح کشور است. روش: در ...  بیشتر