اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا کریمی

علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار، دانشگاه قم

qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24556/12510/
karimiqom.ac.ir
09124516716

سردبیر

محمد حسن زاده

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24556/23865/
hasanzadehmodares.ac.ir
025-32103655

اعضای هیات تحریریه

فهیمه باب الحوائجی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

f.babalhavaejigmail.com

زاهد بیگدلی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

bigdelizahed20gmail.com

جواد حاتمی

علوم تربیتی استاد گروه علوم تربیتی -تکنولوژی های نوین آموزشی و اطلاعات،دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/jhatami
j.hatamimodares.ac.ir

محمد حسن زاده

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/Schools/mae/Academic_Staff/~hasanzadeh
hasanzadehmodares.ac.ir
021-82883678

جلال رضائی نور

مهندسی صنایع (گرایش مدیریت دانش) دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه قم، قم، ایران.

j.rezaeeqom.ac.ir
09124108724

نصرت ریاحـی نیا

علم اطلاعات و دانش شناسی استادT گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارمی، تهران، ایران.

nosratriahinia.ir/
sara_purriahiyahoo.com

احمد شعبانی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

shabaniaedu.ui.ac.ir

هادی شریفی مقدم

کتابداری و اطلاع رسانی استاد، دانشگاه پیام نور، ایران.

sh_mogadampnu.ac.ir

حسن کیانی خوزستانی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

hkiani2000alzahra.ac.ir

مهدی محمدی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

www.qom.ac.ir/profs/mmohammadi
mahdi.mohammadi203gmail.com
025-32103332

یعقوب نوروزی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، دانشگاه قم

ynorouzigmail.com
02532103662


http://qom.ac.ir/portal/home/?person/23803/24876/23865

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Pit Pichappan

استاد دانشگاه چین

ppichappangmail.com
0000-0002-8558-0563

بابک اخگر

( knowledge management (KM استاد دانشگاه شفیلد انگلستان

www.shu.ac.uk/about-us/our-people/staff-profiles/babak-akhgar
b.akhgarshu.ac.uk

مدیر داخلی

نجمه باقریان

علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

nj_bagherianyahoo.com

ویراستار انگلیسی

میلا ملک الکلامی

مدیریت دانش گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

mila_malek_1365yahoo.com
0000-0003-02831-9307