مدیر مسئول


رضا کریمی استادیار، دانشگاه قم

علم اطلاعات و دانش شناسی

سردبیر


محمد حسن زاده استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


فهیمه باب الحوائجی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • f.babalhavaejigmail.com

اعضای هیات تحریریه


زاهد بیگدلی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • bigdelizahed20gmail.com

اعضای هیات تحریریه


جواد حاتمی استاد گروه علوم تربیتی -تکنولوژی های نوین آموزشی و اطلاعات،دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

علوم تربیتی

اعضای هیات تحریریه


محمد حسن زاده استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


جلال رضائی نور دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه قم، قم، ایران.

مهندسی صنایع (گرایش مدیریت دانش)

  • j.rezaeeqom.ac.ir
  • 09124108724

اعضای هیات تحریریه


نصرت ریاحـی نیا استادT گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارمی، تهران، ایران.

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


احمد شعبانی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • shabaniaedu.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


هادی شریفی مقدم استاد، دانشگاه پیام نور، ایران.

کتابداری و اطلاع رسانی

  • sh_mogadampnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن کیانی خوزستانی دانشیار، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • hkiani2000alzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مهدی محمدی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه


یعقوب نوروزی دانشیار، دانشگاه قم

علم اطلاعات و دانش شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Pit Pichappan استاد دانشگاه چین

اعضای هیات تحریریه بین المللی


بابک اخگر استاد دانشگاه شفیلد انگلستان

( knowledge management (KM

مدیر داخلی


نجمه باقریان کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

  • nj_bagherianyahoo.com

ویراستار انگلیسی


میلا ملک الکلامی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مدیریت دانش