نویسنده = ������ ���������������� ��������
شناسایی اجزای ضروری موثر بر استخراج هوشمند دانش در سازمان‌‌ها: مطالعه فراترکیب

دوره 9، شماره 2، تیر 1402، صفحه 167-200

10.22091/stim.2022.7502.1679

میلا ملک الکلامی؛ محمد حسن زاده؛ عاطفه شریف؛ منصور رزقی