نویسنده = ������������ ����������
ارائه یک متدولوژی بهبودیافته برای تحول دیجیتالِ مدل کسب‌و‌کار

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 393-426

10.22091/stim.2021.7379.1654

مصطفی امینی؛ محمد حسن زاده؛ مصطفی مرشدی