ارائه و ارزیابی مدل مدیریت دانش طب بومی در منطقه مکُران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی

3 دکترای علو اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی

10.22091/stim.2020.5186.1370

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای مدیریت دانش طب بومی است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با رویکرد ترکیبی اکتشافی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و صاحبنظران آشنا با دانش بومی منطقه مکران و همچنین و استادان و دانشجویان دانشکده‌های پزشکی از جمله دانشکده طب سنتی بودند. بودند. در بخش کیفی اعضای نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌های کیفی با انجام مصاحبه نیم‌ساختار یافته گردآوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. در بخش کمی، اعضای نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. برای گردآوری دادههای کمی نیز از پرسشنامه محققساخته استفاده شد که کار تحلیل دادهها و بررسی برازش مدل پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار آموس انجام گرفت.
یافته‌ها: با تحلیل داده‌های کیفی 64 کد اولیه برای مؤلفه‌های مدل مدیریت دانش طب بومی شناسایی شدند که این کدها در قالب 14 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی دسته بندی شدند. برازش مدل اولیه پژوهش با کمک روش معادلات ساختاری نشان داد، مدل مدیریت دانش طب بومی منطقه مکران از برازش بالایی برخوردار است. بر این پایه، 5 بُعد تولید دانش، کسب دانش، توسعه و تسهیم دانش، انتقال دانش و ثبت و ضبط دانش به عنوان ابعاد مدل مدیریت دانش طب بومی منطقه مکران ارائه شدند.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر می‌تواند مبنایی برای انجام پژوهشهای بیشتر در این حوزه باشد و باعث توسعه دانش نظری این حوزه به ویژه در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation and Evaluation of Indigenous Knowledge Management Model in Makran Area

نویسندگان [English]

  • hasan mahmoudi 1
  • Nosrat riyahinia 2
  • behzad dehvari 3
1 Assistant professor, knowledge and Information science Department, Faculty of Psychology and education, Semnan University, Semnan, Iran.
2 professor, knowledge and Information science , kharazmi University , Iran.
3 Phd, knowledge and Information science, Kharazmi University, Iran
چکیده [English]

Purpose: the goal of this research, is introducing a model for indigenous knowledge management in medicine.
Methodology: The research is applied research that was conducted with sequential exploratory combined approach. In qualitative section, the statistical population of the study was experts that were familiar with the indigenous knowledge of Makran Region, that research sample members were selected by using purposive sampling. Qualitative data were collected through structured interviews and analyzed using thematic analysis method. In statistical population of the quantitative section was a combination of experts in the field of native medicine and professors and students of medical faculty that sample members were selected by stratified random sampling. A researcher-made questionnaire was used to collect quantitative data. For analysis of quantitative data SEM method by Amos software was used.
Findings: By analyzing qualitative data 64 initial codes were identified for the components of the knowledge management code, these codes were categorized in format of 14 subcategory and 5 main categories. Fitting the basic research model with SEM method showed, indigenous knowledge management model in medicine of Makran area has a good fit. On this basis 5 dimensions of knowledge production, earn knowledge development and sharing of it, knowledge transfer, and knowledge recording, presented as a knowledge management dimension of native medicine in Makran region.
Conclusions: results of this research can be a base for doing more research in this field and promotes theoretical knowledge in this field, especially in the field of knowledge and information science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • indigenous knowledge
  • indigenous knowledge management
  • indigenous knowledge management in medicine
  • Makran area
CAPTCHA Image