فراکافت راهبردی استفاده از فناوری بلاکچین جهت تسهیل فرایند تأیید هویت مشتریان با رویکرد نظریة کنشگر-شبکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کیلان، رشت، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کیلان، رشت، ایران

10.22091/stim.2021.6920.1581

چکیده

چالش مهمی که سازمانها را درگیر کرده است، چالش KYC می باشد این پژوهش به تبیین اهمیت این فرایند می پردازد و در این راستا بلاکچین را معرفی می نماید.
روش شناسی : در این پژوهش کیفی که بر چارچوب نظریه کنشگر_شبکه و به روش نظام-مند نظریه گرانددئتوری، ادراک مصاحبه شوندگان پیرامون چگونگی، علل، راهبردها، زمینه و پیامدهای کاربست فناوری بلاکچین در سازمان تحلیل شد. روش گردآوری داده در این پژوهش، روش مشاهده کامل و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود.جامعه هدف شامل صاحب نظران و رئوس سازمان تأمین اجتماعی و همچنین نخبگان و متخصصان حوزه بلاکچین می باشند. نمونه گیری به روش گلوله برفی بین 30 نفر از خبرگان تا اشباع نظری ادامه یافت.
یافته ها: در مسیر پیاده سازی این فناوری در سازمان و جایگزین کردن آن با سیستم فعلی عوامل مداخله‌گری مثل مدیریت، انطباق منابع انسانی، منابع مالی، کنشگران برون سازمانی و فرهنگ سازمانی وجود دارد که در مسیر کاربست فناوری، میبایست بسیار مورد توجه قرار گیرند.
نتیجه گیری: فناوری بلاکچین (به عنوان شبکه اصلی در رویکرد کنشگر_شبکه) با ویژگی های منحصر به فردی که دارد می تواند شرایط مطلوبی جهت تأیید صحت داده های ورودی و خروجی به سازمان مخصوصا در زمینه فرایند احراز هویت مشتریان فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Analysis of Blockchain Technology to Facilitate the KYC for the Social Security Organization Costumers on the basis of Actor-Network Theory

نویسندگان [English]

  • MAhbubeh Esmaili 1
  • mohammadhassan gholizadeh 2
  • Mostfa Ebrahim pour 2
  • Mahmoud Moradi 2
1 Management Department , University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Associate Prof. Management Department , University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

aim: The most crucial challenge that important insurance organizations face, is the Know Your Customer (KYC) challenge. The present research described the importance of the KYC process in an organization,Therefore, it proposed Blockchain technology.
Research Methodology: This is qualitative research. It was carried out on the basis of actor-network theory. In accordance with the grounded theory, the perception of the interviewed participants was analyzed with respect to the manner, causes, strategies, basis, and consequences of application of Blockchain technology in an organization , which is a social insurance company, was selected together with another important state organization as a case study. The data were collected through complete observation and semi-structured interviews.(n=30 experts)
Findings: The process of implementing and replacing this technology with the current system encountered several intervening factors such as the management, adjustment of human resources, financial resources, extra-organizational actors, and organizational culture. These factors should be taken into considerable consideration in the process of application of the technology.
Conclusion: Blockchain technology (as the main network in theANT approach) enjoys unique features that can provide a desirable condition to verify the accuracy of the input and output data of the organization, especially in the field of the KYC process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • Smart Contracts
  • Know Your Customer (KYC)
  • Iranian Social Security Organization
  • Actor-Network Theory (ANT)
CAPTCHA Image