موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه لرستان

10.22091/stim.2021.7483.1675

چکیده

مقدمه: ابلاغ نظام‌نامه‌ی مدیریت دانش دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور است و الزام دستگاه‌های اجرایی به استقرار نظام مدیریت دانش یکی از تحولات نظام اداری کشور است. از این‌رو مطالعه‌ی حاضر با هدف اولویت‌بندی موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی استان لرستان انجام به منظور تسهیل فرایند استقرار مدیریت دانش انجام شده است.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به روش نوع ترکیبی انجام شده است. جامعه‌ی پژوهش شامل دستگاه‌‌های اجرایی استان لرستان است، که از میان آن‌ها دوازده دستگاه براساس شاخص‌های آموزش، پژوهش و مدرک ‌تحصیلی کارکنان انتخاب شدند. تجزیه‌وتجلیل نهایی روی 252 پرسشنامه‌ی بازگشتی انجام شد.
یافته‌ها: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که ساختار و فرایند سازمانی، فرایند مدیریت دانش، رهبری، کارکنان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرهنگ سازمانی و یادگیری و نوآوری به ترتیب با میانگین 02/56، 31/32، 30/31، 60/28، 32/27، 13/26 و 68/24 مهم‌ترین موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی استان لرستان هستند.
نتیجه‌گیری: استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی نیازمند هماهنگی میان بخش سیاست‌گذار و بخش اجرایی است. بدون شک آگاهی سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی از مزایایی مدیریت دانش و توانایی آن‌ها در برقراری ارتباط منطقی میان موانع مختلف و تأثیرات آن‌ها بر یکدیگر می‌تواند زمینه‌ساز استقرار مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Barriers to Establishing Knowledge Management in the Public Sector Organizations of Lorestan Province

نویسنده [English]

  • Ehsan Geraei
چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted to prioritize the barriers to the establishment of knowledge management in the executive bodies of Lorestan province .
Method: The present study is a mix-method research. The research community includes the public sector organizations of Lorestan province, from which twelve public sector organizations were selected based on the indicators of education, research, and educational qualifications of the employees. The final analysis was performed on 252 returned questionnaires.
Findings: The results showed that organizational structure and process, knowledge management process, leadership, staff, information and communication technology, organizational culture and learning and innovation with averages of 56.02, 32.31, 31.30, 60, respectively. 28/27, 32/27, 13/26, and 24/68 are the most important obstacles to the establishment of knowledge management in the public sector organizations of Lorestan province.
Conclusion: Establishing a knowledge management system in the public sector organizations requires coordination between the policy-makers section and the executive section. Undoubtedly, the awareness of policy makers and executives about the benefits of knowledge management and their ability to establish a logical relationship between the various obstacles and their effects on each other can pave the way for the establishment of knowledge management in the public sector organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management System
  • Public Sector
  • Organizations
  • Barriers
  • Lorestan Province
CAPTCHA Image