مقاله پژوهشی فناوری اطلاعات
2. بررسی تاثیر اینترنت اشیا بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای خلق دانش مورد کاوی ( بانک مهر اقتصاد استان تهران )

جلال رضائی نور؛ مجتبی مشایخی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3216.1213

چکیده
  هدف :هدف این پژوهش شناسایی تاثیر اینترنت اشیا بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای خلق دانش است .روش پژوهش : این پزوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی است.که در جامعه آماری بانک مهر اقتصاد استان تهران است که مشتمل بر 1050 نفر می باشد تعداد نمونه 284 نفر با روش تصادفی ساده در دسترس انتخاب‌شده و با استفاده از پرسشنامه موردسنجش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. جستاری بر دو دهه مطالعات جامعه علمی کتابخانه‏ های دیجیتالی در ایران: پدیده جهان کوچک

هادی رمضانی؛ مهدی علیپور حافظی؛ عصمت مومنی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 19-60

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3214.1212

چکیده
  هدف: این مقاله به شناسایی پژوهشگران پرکار و بانفوذ و همچنین تعیین حدود و ثغور همکاری‏ های پژوهشی جامعه علمی حیطه کتابخانه های دیجیتالی ایران پرداخته است.روش ‏شناسی: مطالعه حاضر از نوع پژوهش‏ های کاربردی علم‏ سنجی می‏ باشد که با روش تحلیل شبکه‏ های اجتماعی به انجام رسیده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی پژوهشگران وابسته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات(کلیات)
4. امتیاز آر.جی. در مقایسه با اچ ایندکس: مطالعه موردی

مریم رحمانی؛ امیر رضا اصنافی؛ سیده زهرا روتن؛ مریم جان محمدی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 61-76

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3320.1224

چکیده
  هدف: شبکه‌های اجتماعی پژوهشی با دارا بودن قابلیت‌هایی همچون ارتباط و انتشار اخیراً توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین بنظر می‌رسد که جهت ارزیابی پژوهش‌های منتشرشده بر روی این محمل نیاز به ابزار جدیدی است. پژوهش حاضر به بررسی و میزان انطباق امتیاز آر.جی. با شاخص‌های استناد می‌پردازد.روش: این پژوهش، از نوع پیمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سازماندهی اطلاعات
5. بررسی وضعیت استفاده کتابداران از قابلیت‌های نرم‌ افزارهای کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های تخصصی شهر اهواز

سعید ملک محمدی؛ محسن زین‌العابدینی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 77-109

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3023.1197

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت استفاده کتابداران از قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای شبکه، جستجو و امانت در کتابخانه‌های تخصصی شهر اهواز بوده است. روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی – تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل کلیه کتابداران کتابخانه‌های تخصصی شهر اهواز به تعداد 74 نفر در سال 1397- 1396 است که به دلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
6. بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در آرشیو دیداری صدا و سیمای مرکز قم

سعید غفاری؛ محمد علی زینالی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 111-136

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3426.1234

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در آرشیو دیداری صدا و سیما ی قم است. دلیل انتخاب این محیط، اتکاء و وابستگی کار به اطلاعات و دانش تخصصی است. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه محقق ساخته شامل 34 سوال بود. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. آسیب ‏شناسی و بررسی مقالات بین المللی سلب ‏اعتبار شدۀ ایرانی در پایگاه‏ های اطلاعاتی اسکوپوس، گوگل‏ اسکولار و ریسرچ‏ گیت بین سال‌های 1997 تا 2017

ساناز پوروشسب

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 137-156

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3054.1200

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، آسیب‏ شناسی و بررسی مقالات بین المللی سلب‏ اعتبار شدۀ ایرانی است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به روش علم‌سنجی و با رویکرد تحلیل محتوا انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمام مقالات سلب‏‌اعتبار شده در پایگاه‏ اطلاعاتی اسکوپوس است که 109 عنوان مقاله بازیابی شدو همان مقالات در گوگل ...  بیشتر