تحلیل ارتباط بین رهبری دانش‌محور، کیفیت نوآوری، مدیریت دانش مشتری و عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه نورهدایت شهرکرد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

10.22091/stim.2022.7984.1759

چکیده

هدف:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تحلیل ارتباط بین کیفیت نوآوری، رهبری دانش‌محور، مدیریت دانش مشتری و عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشد.

روش‌شناسی:

تحقیق حاضر از لحاظ روش تحقیق همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده است. ابزار تحقیق بر اساس پرسش‌نامه‌های استاندارد دونات و پابلود (2015)، وانگ و وانگ (2012)، طاهرپور و همکاران (2015) و گریوال و تانسوهاج (2014) می‌باشد که پس از سنجش روایی (همگرا، واگرا و اکتشافی) و پایایی (آلفای کرونباخ، ترکیبی و دایسترا)، از طریق مشارکت 96 نفر از مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی استان چهارمحال و بختیاری که با روش نمونه‌گیری تصادفی و از طریق جدول مورگان، انتخاب شدند، اجرا گردید. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، در دو سطح توصیفی و استنباطی و از طریق نرم‌افزارهای «SPSS25» و «WarpPLS8» اجرا شد.

یافته‌ها:

یافته‌هایی تحقیق نشان داد، شدت رقابت، رابطه بین مدیریت دانش مشتری و کیفیت نوآوری را تعدیل ‌نمی‌کند؛ اما کیفیت نوآوری، رابطه بین مدیریت دانش مشتری و عملکرد شرکت‌ را میانجی‌گری نموده است.

نتیجه‌گیری:

این مقاله شرکت‌های کوچک و متوسط را تشویق می‌کند تا نزدیک‌تر با مصرف‌کنندگان خود کار کنند، زیرا آنها کلید دستیابی به مزیت رقابتی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between knowledge-based leadership, quality of innovation, customer knowledge management and performance of small and medium enterprises operating in the food industry of Chaharmahal and Bakhtiari province

نویسندگان [English]

  • meysam babaee farsani 1
  • mina moradi 2
  • soheyla fathollahi chaloshtori 3
1 e
2 w
3 w
چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the relationship between quality of innovation, knowledge-based leadership, customer knowledge management and performance of small and medium enterprises.

Methodology:

The present study was correlational in terms of research method and applied in terms of purpose. The research instrument is based on the standard questionnaires of Donat and Pablood (2015), Wang and Wang (2012), Taherpour et al. (2015) and Grival and Tansuhaj (2014) which after measuring the validity (convergent, divergent and Exploratory) and reliability (Cronbach's alpha, hybrid and diestra), through the participation of 96 managers of small and medium companies active in the food industry of Chaharmahal and Bakhtiari province, who were selected by random sampling method and Morgan table. Was implemented. The data analysis method was performed at both descriptive and inferential levels through "SPSS25" and "WarpPLS8" software.

Results:

Research findings show that the intensity of competition does not moderate the relationship between customer knowledge management and the quality of innovation; But the quality of innovation has mediated the relationship between customer knowledge management and Firm performance.

Conclusion:

This article encourages small and medium-sized companies to work more closely with their customers, as they are the key to gaining a competitive advantage

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of innovation
  • Knowledge based leadership
  • customer knowledge management
  • Firm performance
  • small and medium enterprises
CAPTCHA Image