اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا کریمی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

qom.ac.ir/rkarimi
karimiqom.ac.ir

سردبیر

محمد حسن زاده

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/hasanzadeh
hasanzadehmodares.ac.ir
025-32103655

اعضای هیات تحریریه

پیمان اخوان

مدیریت دانش استاد، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه صنعتی، قم، ایران.

scholar.google.com/citations?user=HPLMLjkAAAAJ&hl=en&oi=ao
akhavaniust.ac.ir

h-index: 36  

فهیمه باب الحوائجی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

f.babalhavaejigmail.com

جواد حاتمی

علوم تربیتی استاد گروه علوم تربیتی -تکنولوژی های نوین آموزشی و اطلاعات،دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/jhatami
j.hatamimodares.ac.ir

محمد حسن زاده

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/Schools/mae/Academic_Staff/~hasanzadeh
hasanzadehmodares.ac.ir
021-82883678

جلال رضائی نور

مهندسی صنایع (گرایش مدیریت دانش) دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه قم، قم، ایران.

qom.ac.ir/jrezaeenour
j.rezaeeqom.ac.ir
09124108724

نصرت ریاحـی نیا

علم اطلاعات و دانش شناسی استادT گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارمی، تهران، ایران.

nosratriahinia.ir/
sara_purriahiyahoo.com

احمد شعبانی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

shabaniaedu.ui.ac.ir

هادی شریفی مقدم

کتابداری و اطلاع رسانی استاد، دانشگاه پیام نور، ایران.

sh_mogadampnu.ac.ir

رضا کریمی

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

qom.ac.ir/rkarimi
karimiqom.ac.ir

حسن کیانی خوزستانی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

hkiani2000alzahra.ac.ir

مهدی محمدی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

www.qom.ac.ir/profs/mmohammadi
mahdi.mohammadi203gmail.com
025-32103332

یعقوب نوروزی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، دانشگاه قم

qom.ac.ir/ynorouzi
ynorouzigmail.com
02532103662


http://qom.ac.ir/portal/home/?person/23803/24876/23865

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Hamid R Arabnia

Computer Science Professor Emeritus of Computer Science, University of Georgia

cobweb.cs.uga.edu/~hra/
hracs.uga.edu

h-index: 34  

Babak Akhgar

( knowledge management (KM Sheffield Hallam University

www.shu.ac.uk/about-us/our-people/staff-profiles/babak-akhgar
b.akhgarshu.ac.uk

Pit Pichappan

استاد دانشگاه چین

ppichappangmail.com
0000-0002-8558-0563

دبیر تخصصی

جعفر عباداله عموقین

علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم، قم، ایران.

q.stim2020gmail.com

مدیر داخلی

نجمه باقریان

علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

nj_bagherianyahoo.com

ویراستار انگلیسی

میلا ملک الکلامی

مدیریت دانش گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

mila_malek_1365yahoo.com
0000-0003-02831-9307