اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

یعقوب نوروزی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، دانشگاه قم

qom.ac.ir/ynorouzi
ynorouzigmail.com
02532103662


http://qom.ac.ir/portal/home/?person/23803/24876/23865