اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

یعقوب نوروزی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، دانشگاه قم

ynorouzigmail.com
02532103662


http://qom.ac.ir/portal/home/?person/23803/24876/23865