اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا کریمی

مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

qom.ac.ir/rkarimi
karimiqom.ac.ir
0000-0002-3826-5325

h-index: 2  

سردبیر

محمد حسن‌زاده

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/hasanzadeh
hasanzadehmodares.ac.ir
025-32103655
0000-0002-6175-0855

h-index: 15  

دبیر تخصصی

جعفر عباداله عموقین

علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/jebadollah
ebadollah2005gmail.com
0000-0003-1465-8471

h-index: 3  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Hamid R Arabnia

Computer Science Professor Emeritus of Computer Science, University of Georgia

cobweb.cs.uga.edu/~hra/
hracs.uga.edu
0000-0003-3943-0094

h-index: 42  

Babak Akhgar

مدیریت دانش، مهندسی دانش، هوش مصنوعی گروه انفورماتیک، دانشگاه شفیلد هالم، شفیلد، انگلستان

www.shu.ac.uk/about-us/our-people/staff-profiles/babak-akhgar
b.akhgarshu.ac.uk
0000-0003-3684-6481

h-index: 18  

Pit Pichappan

بازیابی اطلاعات، پردازش زبان طبیعی، متن‌کاوی استاد، آزمایشگاه های تحقیقاتی اطلاعات دیجیتال، چنای، هند و استاد مهمان در دانشگاه ژجیانگ، چین

www.researchgate.net/profile/Pit-Pichappan
ppichappangmail.com
0000-0002-8558-0563

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

پیمان اخوان

مدیریت دانش، مدیریت نوآوری استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/49703/
akhavaniust.ac.ir
0000-0001-6256-3288

h-index: 37  

فهیمه باب‌الحوائجی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

www.magiran.com/author/fahimeh%20babalhavaeji
f.babalhavaejigmail.com
0000-0002-5876-1588

h-index: 9  

جواد حاتمی

علوم تربیتی، آموزش الکترونیکی استاد گروه علوم تربیتی -تکنولوژی های نوین آموزشی و اطلاعات،دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

www.modares.ac.ir/~j.hatami
j.hatamimodares.ac.ir
0000-0002-4517-2039

h-index: 13  

جلال رضائی‌نور

مدیریت دانش، مهندسی دانش، مهندسی طراحی دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه قم، قم، ایران.

qom.ac.ir/jrezaeenour
j.rezaeeqom.ac.ir
09124108724
0000-0002-3759-2607

h-index: 12  

نصرت ریاحـی‌نیا

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

khu.ac.ir/cv/134/Nosrat-Riahinia
riahiniakhu.ac.ir
0000-0003-2609-6330

h-index: 10  

احمد شعبانی

مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

eduold.ui.ac.ir/~shabania/
shabaniaedu.ui.ac.ir
0000-0003-0466-6240

h-index: 9  

یعقوب نوروزی

مدیریت دانش، بازیابی اطلاعات، کتابخانه‌های دیجیتال، تعامل انسان و رایانه استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/ynorouzi
ynorouzigmail.com
02532103662
0000-0003-3030-7647

h-index: 7  

مهدی محمدی

مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، روش‌شناسی تحقیق دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

www.qom.ac.ir/profs/mmohammadi
mahdi.mohammadi203gmail.com
025-32103332
0000-0002-6880-7455

h-index: 5  

محمدحسن ملکی

مدیریت صنعتی دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/mhmaleki
bozorgmehr.maleki1363gmail.com

حسن کیانی خوزستانی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

alzahra.ac.ir/
hkiani2000alzahra.ac.ir

هادی شریفی‌مقدم

مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

razavi.pnu.ac.ir/
sh_mogadampnu.ac.ir

مدیر داخلی

نجمه باقریان

علم اطلاعات و دانش‌شناسی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

nj_bagherianyahoo.com
0000-0003-3524-4390

ویراستار انگلیسی

میلا ملک الکلامی

مدیریت دانش دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات و دانش، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

mila_malek_1365yahoo.com
0000-0003-02831-9307

h-index: 5