نویسنده = زاهد بیگدلی
تحلیلی بر ارتباط برخی نظریه های علوم اجتماعی و انسانی با رفتار اطلاعاتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 9-35

10.22091/stim.2016.715

زاهد بیگدلی؛ شبنم شاهینی؛ سیده صدیقه طاهرزاده موسویان