1. بهره‌گیری کاربران ایرانی از موتورهای کاوش ملی و بین المللی

سمیه قویدل؛ محمدرضا نیازمند؛ نرگس خالقی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 65-89

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2364.1162

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان بهره‌گیری کاربران ایرانی از موتورهای کاوش عمومی و تخصصی ملی و بین‌المللی است.روش‌شناسی : روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کاردانی تا دکتری بود و به‌ منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته ‌استفاده شد.یافته‌ها : به‌طور متوسط بیش از 75 درصد از کابران ایرانی هیچ آشنایی ...  بیشتر

2. سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه قم در محیط دیجیتال

طاهره غلامی؛ نجمه باقریان؛ نرگس خالقی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 15-34

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2163.1145

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با به منظور بررسی سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشدگروه‌های آموزشی علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه قم در محیط دیجیتال انجام شد.روش: روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود.یافته‌ها: نتایج نشان داد مهارت دانشجویان در استفاده از محیط" اینترنت و وب" نسبت به سایر ابزارهای دیجیتال بالاتر ...  بیشتر