علوم و فنون مدیریت اطلاعات (STIM) - اهداف و چشم انداز