فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی و استنادی زیر نمایه شده است.

 

عنوان پایگاه

وضعیت

لینک صفحه نشریه در پایگاه

ISC

نمایه شده

 Link

ROAD

نمایه شده

  Link

DRJI

نمایه شده

  Link

Ricest

نمایه شده

 Link

VIRA SCIENCE

 

Link

MagIran

نمایه شده

 Link 

NoorMagz

نمایه شده

  Link

Civilica

نمایه شده

  Link